Przejdź do treści

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki został ustanowiony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dnia 8 listopada 2010 r. Celem Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki jest zapewnienie rozwoju badań humanistycznych o zasadniczym znaczeniu dla zachowania polskiej tożsamości narodowej, w tym dotyczących kultury narodowej, a także wsparcie działań mających na celu upowszechnienie wyników polskich badań humanistycznych i polskiej myśli humanistycznej na świecie.

Program zapewni stabilne warunki dla realizacji i finansowania kluczowych, długoterminowych przedsięwzięć badawczych, edytorskich i dokumentacyjnych wymagających tworzenia oraz utrzymania wysoko wyspecjalizowanych i stabilnych zespołów badawczych.

Program ma także zapewnić warunki dla rozwoju naukowego młodych humanistów poprzez wspieranie projektów realizowanych przez doktorantów oraz finansowanie stypendiów doktorskich i post-doktorskich.

Program obejmuje następujące moduły:

 • Moduł Dziedzictwo narodowe – Przedmiotem konkursu jest opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służące jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej.
 • Moduł Uniwersalia 2.1 – Przedmiotem konkursu jest finansowanie przekładów na języki kongresowe (z priorytetem języka angielskiego) najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, obejmujących zarówno dawne, jak i nowe osiągnięcia nauk humanistycznych, w celu włączenia ich do międzynarodowego obiegu naukowego.
 • Moduł Uniwersalia 2.2 – Przedmiotem konkursu jest finansowanie projektów obejmujących wydania krytyczne (przekłady na język polski i naukowe opracowania edytorskie) najważniejszych dzieł należących do humanistyki światowej, w celu włączenia ich w obieg kultury narodowej.
 • Moduł Fundamenty – Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów obejmujących zadania: 1. przyczyniające się do stworzenia fundamentów dla pogłębionych i syntetycznych badań nad problematyką dziejów Polski na przełomie średniowiecza i nowożytności; 2. podejmujące problematykę jagiellońską w różnych dziedzinach nauki oraz stwarzające podstawy do współpracy międzynarodowej; 3. tworzące nową bazę dokumentacyjną i źródłową pozwalającą  nadać badaniom nad epoką jagiellońską nową jakość i przyczyniające się  do wyłonienia nowych zespołów badawczych.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki znajdą Państwo na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Perły Nauki II

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego.

Kierownikiem projektu może być:

 • absolwent studiów pierwszego stopnia, który otrzymał tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia naboru wniosków w ramach programu;
 • student jednolitych studiów magisterskich, który w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia naboru wniosków w ramach programu ukończył:
  • trzeci rok studiów – w przypadku studiów trwających nie dłużej niż 11 semestrów,
  • czwarty rok studiów – w przypadku studiów trwających nie krócej niż 12 semestrów
 • i kontynuuje kształcenie na tych studiach;
 • posiadający obywatelstwo polskie absolwent studiów pierwszego stopnia ukończonych za granicą w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia naboru wniosków w ramach program.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Nauka dla społeczeństwa

Celem programu Ministra Edukacji i Nauki jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych instytucji działających na rzecz upowszechniania nauki. Dofinansowaniem w wysokości od 100 tys. do 2 mln zł mogą zostać objęte projekty stawiające na współpracę instytucji naukowych z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i otoczeniem gospodarczym.

Program obejmuje wsparcie finansowe projektów w trzech filarach:

 • Doskonałość naukowa – wsparcie projektów, które mają na celu m.in podnoszenie jakości badań naukowych, podejmowanie nowych i ważnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego tematów badawczych, umiędzynarodowienie polskiej nauki, zwiększenie jej rozpoznawalności i kształtowanie jej odbioru społecznego;
 • Nauka dla innowacyjności – wsparcie projektów zwiększających efektywność współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym, wspierających innowacyjność oraz komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych, upowszechniających wiedzę na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką;
 • Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość – wsparcie projektów popularyzujących innowacyjne i interdyscyplinarne badania w obszarze humanistyki, promujących postawy patriotyczne, tradycje narodowe i regionalne, a także badających źródła kultury polskiej w kraju i za granicą.

Treść komunikatu o ustanowieniu programu Nauka dla Społeczeństwa II

Społeczna odpowiedzialność nauki II / Doskonała nauka II

W ramach ww. programów możliwe jest uzyskanie finansowania na: wsparcie konferencji naukowych, wsparcie monografii naukowych (Doskonała Nauka), popularyzacja nauki i promocja sportu, wsparcie dla bibliotek naukowych (Społeczna Odpowiedzialność Nauki).

Zasady naboru wniosków są regulowane przez następujące dokumenty:

DOSKONAŁA NAUKA

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUKI