Przejdź do treści

Zgodnie z Decyzją  Nr 8/2023 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 września 2023 r. w sprawie otwarcia naboru wniosków na dofinansowanie projektów badawczych finansowanych z subwencji na badania naukowe i prace rozwojowe na rok 2024 do dnia 16 października 2023 r. godz. 23.59.59 prowadzony jest nabór wniosków na finansowanie projektów badawczych z wewnętrznych środków Uczelni na 2024 r.  Szczegółowe zasady naboru wniosków można znaleźć w tym wpisie – kliknij!.

Poniżej znajdą się formularze, które po wypełnieniu należy składać w BBN.

Wnioski można składać tylko na formularzach stanowiących załączniki do Zarządzenia nr 46/2023. Nie należy wprowadzać do wniosków dodatkowych pól oraz kasować istniejących (nawet, jeżeli pozostają puste). Wnioski należy składać ze wszystkimi wymaganymi podpisami.

Treść zarządzenia oraz jego załączników można przeczytać, klikając w zamieszczone poniżej odnośniki.

Jednocześnie informujemy, że przestało obowiązywać Nr 11/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zasad wnioskowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych z subwencji na badania naukowe i prace rozwojowe. Nie jest więc możliwe składanie wniosków na formularzach, stanowiących załączniki do Zarządzenie Nr 11/2020. Wnioski takie będą uznane za błędne formalnie i pozostaną bez rozpatrzenia.

Od 9 stycznia 2024 r. obowiązuje także Decyzja Nr 1/2024 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów do realizacji wybranych obowiązków wskazanych w Zarządzeniu Nr 46/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 września 2023 r. w sprawie zasad wnioskowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych z subwencji na badania naukowe i prace rozwojowe. W celu ułatwienia realizacji obowiązków wskazanych w § 19 i § 20 Zarządzenia Nr 46/2023, wprowadzone zostały cztery wzory dokumentów, które muszą być wykorzystywane przez osoby realizujące aktywności naukowe, o których mowa w § 19 i § 20 Zarządzenia Nr 46/2023.

  1. § 19 ust. 1 Zarządzenia (wydanie publikacji naukowej poza Wydawnictwem Naukowym UKSW) – załącznik Nr 1;
  2. § 19 ust. 2 Zarządzenia (publikacja artykułu naukowego w zewnętrznym czasopiśmie naukowym, która pociąga za sobą zobowiązania finansowe dla UKSW) – załącznik Nr 2;
  3. § 20 Zarządzenia (przeprowadzenie badań naukowych bez wykorzystania aparatury naukowo-badawczej, laboratoriów i pracowni, którymi dysponuje UKSW) – załącznik Nr 3 (wykorzystanie aparatury spoza UKSW) oraz załącznik Nr 4 (zakup nowej aparatury).

Dokumenty finansowe, które dotyczą obowiązków wskazanych w § 19 i § 20 Zarządzenia Nr 46/2023, które nie będą poprzedzone złożeniem dokumentów wprowadzonych Decyzją Nr 1/2024 i uzyskaniem na ich podstawie zgody na podjęcie działań od Prorektora właściwego ds. nauki, nie będą przyjmowane w Biurze ds. Badań Naukowych.