Przejdź do treści

W celu ułatwienia młodym naukowcom rozwoju kariery naukowej, Biuro ds. Badań Naukowych przygotowało listę konkursów i programów, w których można uzyskać środki finansowe na badania naukowe. Konkursy i programy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje.

Poniżej przedstawione zostały konkursy, które adresowane są tylko do młodych naukowców. W wymienionych instytucjach organizowane są także ogólnodostępne konkursy, w których udział mogą brać zarówno młodzi, jak i doświadczenie naukowcy. Przy każdym konkursie podany został termin naboru wniosków. Jeśli w danym konkursie trwa obecnie nabór wniosków, zostało to zaznaczone.

 • Konkursy Ministerstwa Edukacji i Nauki 
 • Konkursy Narodowego Centrum Nauki
 • Konkursy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
 • Konkursy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Broszura o źrodłach finansowania badań dla młodych naukowców przygotowana przez MEiN.

Konkursy Ministerstwa Edukacji i Nauki

Perły Nauki
Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego.

Kierownikiem projektu może być:

 • absolwent studiów pierwszego stopnia, który otrzymał tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia naboru wniosków w ramach programu;
 • student jednolitych studiów magisterskich, który w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia naboru wniosków w ramach programu ukończył:
  • trzeci rok studiów – w przypadku studiów trwających nie dłużej niż 11 semestrów,
  • czwarty rok studiów – w przypadku studiów trwających nie krócej niż 12 semestrów
 • i kontynuuje kształcenie na tych studiach;
 • posiadający obywatelstwo polskie absolwent studiów pierwszego stopnia ukończonych za granicą w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia naboru wniosków w ramach program.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców
O stypendia mogą występować młodzi naukowcy, którzy w dniu zgłoszenia wniosku nie ukończyli 35. roku życia i są zatrudnieni w jednostkach naukowych. Stypendium może być przyznane na maksymalnie 36 miesięcy.
Przy ocenie wniosków pod uwagę brane są m.in.

 • wyróżniający się poziom prowadzonych badań naukowych;
 • dotychczasowy dorobek naukowy kandydata (w tym – nagrody i wyróżnienia krajowe oraz zagraniczne);
 • wkład realizowanych badań w rozwój danej dyscypliny naukowej;
 • dorobek w zakresie zastosowań praktycznych prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych.

Wnioski o stypendia przyjmowane są do 31 marca każdego roku. Szczegółowe informacje o naborze wniosków w ramach Stypendiów dla wybitnych młodych naukowców znajda Państwo na stronie Ministerstwa.

Konkursy Narodowego Centrum Nauki

PRELUDIUM

Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Zgłaszany projekt może trwać od 12 do 36 miesięcy. Maksymalna wysokość wnioskowanego dofinansowania uzależniona jest od czasu trwania zgłaszanego projektu:

 • 12 miesięcy – 70 tys. zł;
 • 24 miesiące – 140 tys. zł;
 • 36 miesięcy – 210 tys. zł.


Nabór wniosków w konkursach ogłaszanych w ramach programu PRELUDIUM otwierany jest raz do roku: od 15 marca do 15 czerwca. Liczba osób zaangażowanych w realizację projektu nie może przekraczać trzech osób, wśród których może być tylko jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, będący opiekunem naukowym lub promotorem. Beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu nie może być opiekun naukowy lub promotor. W ramach konkursu możliwy jest zakup aparatury naukowo-badawczej, której koszt całkowity nie przekracza 30% wysokości wnioskowanych środków na realizację projektu.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków w ramach konkursu PRELUDIUM znajdą Państwo na stronie NCN.

SONATA 

Konkurs adresowany do młodych naukowców rozpoczynających karierę naukowa i posiadające stopień naukowy doktora. Przez osobę rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień naukowy doktora, należy rozumieć osobę, która nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem uzyskała stopień naukowy doktora. W ramach konkursu finansowane są projekty badawcze, mające na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego.

Okres realizacji zgłaszanego projektu może wynosić od 12 do 36 miesięcy. Nie ma ograniczeń wysokości finansowania zgłaszanego projektu.

Nabór wniosków w ramach konkursu SONATA otwarty jest od 15 czerwca do 15 września. Szczegółowe informacje o naborze wniosków w ramach konkursu SONATA znajdą Państwo na stronie NCN.

SONATA BIS

Konkurs adresowany do naukowców, którzy posiadają stopień naukowy lub tytuł naukowy, a które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. W ramach konkursu finansowane są projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego.

Okres realizacji zgłaszanego projketu może wynosić od 36 do 60 miesięcy. Wysokość finansowania nie może przekraczać 1,5 mln zł na cały okres 60 miesięcy.

Nabór wniosków w ramach konkursu SONATA BIS otwarty jest od 15 czerwca do 15 września oraz  każdego roku. Szczegółowe informacje o naborze wniosków w ramach konkursu SONATA BIS znajdą Państwo na stronie NCN.

SONATINA

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Konkurs skierowany jest do osób, które:

 • a) nie mają zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a-d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.) i chcą uzyskać w tych jednostkach zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy i realizować w roli kierownika projektu swoje projekty badawcze;
 • b) mają zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a-d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, ale chcą uzyskać zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w innej jednostce niż obecny pracodawca i realizować w roli kierownika projektu swoje projekty badawcze.

Okres realizacji projektu może wynosić 24 lub 36 miesięcy. Nabór wniosków w konkursie SONATINA prowadzony jest od 15 grudnia do 15 marca. Szczegółowe informacje o naborze wniosków w ramach konkursu SONATINA  znajdą Państwo na stronie NCN.

MINIATURA

Nabór wniosków w konursie Miniatura 6 ruszył w lutym 2022 r.  w trybie ciągłym prowadzony będzie nabór wniosków w ramach konkursu Miniatura 1. W ramach konkursu możliwe będzie uzyskanie wsparcia finansowego na zrealizowanie pojedynczego zadania badawczego.

Do konkursu Miniatura 6 można zgłaszać wnioski:

 • które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
 • których okres realizacji wynosi 12 miesięcy, z możliwością skrócenia w razie wcześniejszego zakończenia realizacji działania;
 • których wysokość finansowania wynosi od 5 000 do 50 000 złotych;
 • które nie przewidują wynagrodzeń oraz stypendiów naukowych, z wyjątkiem wynagrodzeń wykonawców zbiorowych niebędących pracownikami podmiotu, w którym realizowane jest działanie;
 • które nie przewidują zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo-badawczej, urządzeń lub oprogramowania.

Wnioski mogą być składane przez osoby, które:

 • osoba realizująca pojedyncze działania naukowe uzyskała stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 20010 r. Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo okres ten można przedłużyć o liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich;
 • osoba realizująca pojedyncze działania naukowe  jest zatrudniona przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę na dzień złożenia wniosku;
 • osoba realizująca pojedyncze działania naukowe nie kierowała i nie kieruje realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;
 • osoba realizująca pojedyncze działania naukowe nie jest laureatem konkursów na stypendia doktorskie ETIUDA lub na staże (w tym FUGA i UWERTURA) finansowane ze środków NCN;
 • osoba realizująca pojedyncze działania naukowe nie jest wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki;
 • osoba realizująca pojedyncze działania naukowe posiada w swoim dorobku naukowym co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.
 • Szczegółowe informacje o konkursie Miniatura 6 można znaleźć na stronie internetowej BBN.

Konkursy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

PROGRAM START

Program skierowany jest do młodych, stojących u progu kariery badaczy, którzy już mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie nauki. Stypendia stanowią dowód uznania dla dotychczasowych osiągnięć naukowych młodych uczonych i są dla nich zachętą do dalszego rozwoju poprzez umożliwienie im pełnego poświęcenia się pracy badawczej.

O stypendia mogą się ubiegać młodzi uczeni, którzy:

 • nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku (lub 32 lat w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych/macierzyńskich);
 • są pracownikami (ze stopniem naukowym magistra lub doktora) lub doktorantami w szkole wyższej lub innej krajowej instytucji, do której celów statutowych należy prowadzenie badań naukowych;
 • mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe).

Podstawę oceny kandydata stanowi jego dorobek naukowy oraz przedstawione plany badawcze. W każdej  Fundacja przyzna do 130 rocznych stypendiów. Wysokość rocznego stypendium wynosi obecnie 28 tys. zł. 

Wszelkie informacje o Programie START znajdą Państwo na stronie FNP.

Konkursy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

LIDER 

Konkurs skierowany do młodych naukowców (osoba prowadząca działalność naukową, która nie ukończyła 35. roku życia), którzy rozpoczynają karierę naukową (osoba nieposiadającą stopnia naukowego doktora lub osoba, która nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe lub prace rozwojowe uzyskała stopień naukowy doktora; do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy). W ramach konkursu można uzyskać do 1,2 mln zł finansowania.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.ncbir.gov.pl.