Przejdź do treści

W poniższych wnioskach osoba delegowana na wyjazd służbowy wypełnia tylko pola, które w przykładowo wypełnionych wnioskach, wypełniono kolorem czerwonym. Pozostałe pola powinny pozostać puste. Wypełnione wnioski powinny zostać złożone w Biurze ds. Badań Naukowych do 7 dni po powrocie z podróży służbowej.

Zarządzenie w sprawie diet i innych należności za czas podróży odbywanych w celu realizacji zadań Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Polecenie wyjazdu służbowego:

Polecenie wyjazdu służbowego za granicę:

Polecenie wyjazdu służbowego dla doktorantów i osób nie będących pracownikami UKSW:

Ewidencja przebiegu pojazdu:

Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej:

Jednocześnie przypominamy, że § 18 ust. 2 Zarządzenia Nr 46/2023 wprowadził zmianę w zakresie realizacji zagranicznych wyjazdów w celach badawczych finansowanych ze środków UKSW:

Wyjazdy w ramach delegacji krajowych i zagranicznych realizowane przez dziekanów i dyrektorów instytutów oraz wszystkie wyjazdy w ramach delegacji zagranicznych – z wyłączeniem krajów europejskich oraz Izraela – realizowane są na podstawie polecenia wyjazdu służbowego podpisanego przez prorektora, z zastrzeżeniem ust. 4, i opisanego w BBN w celu potwierdzenia otrzymanego dofinansowania, a w przypadku osób niebędących pracownikami UKSW na podstawie umowy w sprawie odbycia podróży służbowej.

W celu realizacji wyjazdu do krajów spoza wymienionej powyżej listy – osoba delegowana musi za pośrednictwem Dyrektora Instytutu złożyć podanie z prośbą o zgodę na wyjazd do Prorektora właściwego ds. nauki. Podania muszą być składane przed rozpoczęciem wyjazdu w terminie, który umożliwi Prorektorowi właściwemu ds. nauki rozpatrzenie sprawy.