Przejdź do treści

Nabór wniosków na finansowanie badań naukowych w 2024 r.

Informujemy, że zgodnie z Decyzją  Nr 8/2023 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 września 2023 r. w sprawie otwarcia naboru wniosków na dofinansowanie projektów badawczych finansowanych z subwencji na badania naukowe i prace rozwojowe na rok 2024 do dnia 16 października 2023 r. godz. 23.59.59 prowadzony jest nabór wniosków na finansowanie projektów badawczych z wewnętrznych środków Uczelni na 2024 r. 

Od 2023 r. nabór wniosków prowadzony jest na podstawie Zarządzenia Nr 46/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 września 2023 r. w sprawie zasad wnioskowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych z subwencji na badania naukowe i prace rozwojowe.
Załączniki do ww. Zarządzenia stanowią jedyne poprawne wzory wniosków do składania. Wnioski z Zarządzenia z 2020 r. są NIEAKTUALNE.

Wnioski należy przesyłać w postaci podpisanych i zeskanowanych plików w formacie pdf na adres mailowy nauka@uksw.edu.pl Wskazane jest, by wniosek wraz z wszelkimi załącznikami przesłany był jako jeden plik. Akceptowane są także wnioski podpisane elektronicznie podpisem kwalifikowanym kierownika projektu. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przesyłanych danych, do składania wniosków w wersji elektronicznej, należy używać służbowych adresów pocztowych.

Poniżej znajdują się formularze, które po wypełnieniu, należy składać w BBN.

Wnioski można składać tylko na formularzach stanowiących załączniki do Zarządzenia nr 46/2023 Nie należy wprowadzać do wniosków dodatkowych pól oraz kasować istniejących (nawet, jeżeli pozostają puste). Wnioski należy składać ze wszystkimi wymaganymi podpisami.

Treść załączników do zarządzenia można przeczytać, klikając w zamieszczone poniżej odnośniki.

Zgodnie z § 3 Decyzji Nr 8/2023 podział środków na 2024 r. będzie przeprowadzony w terminie do 10 listopada 2023 r.  Wydatkowanie przyznanych środków będzie możliwe od 1 stycznia 2024 r.

21 września 2023