Przejdź do treści

Nabór wniosków Miniatura 8 otwarty

Od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. godz. 16:00 Narodowe Centrum Nauki Prowadzi nabór wniosków w ramach ósmej edycji programu Miniatura. W ramach trwającego naboru możliwe jest pozyskanie środków na realizację pojedynczych działań naukowych takich jak badania wstępne/pilotażowe, kwerendy, staż naukowego, wyjazd badawczy lub wyjazd konsultacyjny.

W konkursie Miniatura 8 przyznawane będą granty badawcze w wysokości od 5 000 zł do 50 000 zł.


W dniu 9 lutego 2024 r. NCN organizuje szkolenie on-line dotyczące konkursu Miniatura 8. Możliwość zapisania się na szkolenie jest dostępna pod tym linkiem – kliknij!.


Jak informuje NCN:

Nabór wniosków może zostać wstrzymany, jeżeli łączna kwota wnioskowanych nakładów przekroczy dwukrotną wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Radę NCN na realizację działań naukowych w konkursie.

Środki finansowe przeznaczone na realizację działań naukowych w konkursie MINIATURA 8 są dzielone proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których prowadzony jest nabór wniosków. Jednym z warunków finansowania wniosku w konkursie jest to, że wniosek musi mieścić się w puli dostępnych środków na dany miesiąc.

Badaczem wskazanym do realizacji działania naukowego może być osoba, która:

  1. uzyskała stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r. Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo okres ten można przedłużyć o liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich;
  2. jest zatrudniona przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę na dzień złożenia wniosku;
  3. nie kierowała i nie kieruje realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;
  4. nie jest laureatem konkursów na stypendia doktorskie ETIUDA lub na staże (w tym FUGA i UWERTURA) finansowane ze środków NCN;
  5. nie jest wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki;
  6. posiada w swoim dorobku naukowym co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Informację o konkursie Miniatura 8 można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki.

01 lutego 2024