Proces udzielania zamówień publicznych na UKSW - nowe zasady

Zarządzeniem Nr 113/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w UKSW wprowadzone zostały nowe zasady udzielania zamówień publicznych. Prosimy zwrócić uwagę na § 12 ust. 3 rozdziału 7 - Procedura udzielania zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy.

W przywołanym miejscu, znajduje się następujący zapis:

Zamówienia, których wartość nie przekracza 20.000 zł (netto), po potwierdzeniu zabezpieczenia środków w planie finansowym, mogą być realizowane z pominięciem procedury, o której mowa w niniejszym rozdziale. Dotyczy to w szczególności zamówień, których przedmiotem są;
1) opłaty wpisowe za udział w zjazdach i konferencjach;
2) składki członkowskie w towarzystwach naukowych instytucjach i organizacjach krajowych i zagranicznych, nie dotyczy to opłat za pracowników UKSW;
3) opłaty z tytułu szkoleń indywidualnych;
4) opłaty skarbowe i sądowe;
5) opłaty z tytułu refundowanego zakupu okularów dla pracowników;
6) opłaty za publikację w czasopismach naukowych;
7) opłaty za ogłoszenie w czasopismach specjalistycznych i branżowych;
8) opłaty za usługi parkingowe i autostradowe;
9) zamówienia okolicznościowe (np., kwiaty, upominki, puchary itp.);
10) opłaty za nekrologi;
11) opłaty za usługi ksero zewnętrzne;
12) opłaty za utylizację odpadów biologicznych;
13) zakup niewielkich ilości artykułów spożywczych na potrzeby przeprowadzenia zajęć dydaktycznych oraz spotkań okolicznościowych;
14) opłaty za wykonanie pieczątek;
15) zakup niewielkich ilości środków czystości;
16) opłaty za przedłużenie domeny internetowej;
17) opłaty patentowe;
18) opłaty za ochronę prawną ochrony roślin uprawnych;
19) opłaty za utrzymanie i konserwację baz danych; 
20) zakup drobnych materiałów, których pilna potrzeba pojawiła się w związku z realizacją procesu dydaktycznego czy badań naukowych np. przedłużacze, baterie, złączki hydrauliczne, pneumatyczne, taśmy izolacyjne, uszczelki itp.
21) opłaty za usługi fotograficzne;
22) opłaty za bilety MPK, na targi, wystawy i inne imprezy o charakterze edukacyjnym;
23) opłaty za wywóz nieczystości płynnych ( asenizacyjnych);
24) zakup wydawnictw zwartych-podręczniki i książki;
25) opłaty za usługi native speaker dotyczące tłumaczeń publikacji w języku obcym zamieszczonych w specjalistycznych czasopismach naukowych;
26) refundacja dodatku do wynagrodzenia dla Opiekuna stażysty. 
 
W sytuacji wydatkowania środków na wyżej wymienione cele, przed poniesieniem wydatków, konieczne jest złożenie wniosku o potwierdzenie dostępności środków - kliknij!.
 
Przy pozostałych wydatkach przed ich poniesieniem konieczne jest złożenie wniosku w Dziale Zamówień PublicznychW opisie faktury dotyczącej wydatku zrealizowanego w ramach danego wniosku DZP, niezbędne jest zaś podanie numeru wniosku DZP, którego dotyczy wydatek. Bez stosowania się do powyższych zasad, nie ma możliwości rozliczenia wydatków poniesionych w ramach badań naukowych.
Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach