Zagraniczne projekty badawcze

Kliknij i przejdź do interesującego Cię konkursu

Konkurs uproszczony

 

Fundacja wspiera projekty i zamierzenia w dziedzinie nauki i badań naukowych, które przyczyniają się do porozumienia między narodami, a tym samym do integracji europejskiej. W ramach tego ogólnopaństwowego zadania szczególne znaczenie przypada projektom wywodzącym się z polsko-niemieckiego pogranicza.

Zasadą jest, że projekty i zamierzenia powinny być realizowane w ramach polsko-niemieckiej współpracy przez studentów, naukowców i badaczy obu krajów. Kooperację tę można rozszerzyć, dobierając także partnerów z innych krajów.

 • Projekty muszą byċ realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami. Wyjątki są możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach.
 • Dotacja PNFN może stanowić najwyżej 70% kosztów całkowitych projektu. 30% wydatków zbiorowych powinny stanowiċ środki własne lub inne źródła finansowania.
 • Od 2018 r. fundacja wyznaczyła ze względu na ograniczone środki finansowe priorytet wspierania projektów o długofalowym działaniu (np. projekty, które mają szansę uzyskania dodatkowych środków z innych źródeł finasnowania na kontynuację przedsięwzięcia lub perspektywę rozwinięcia z przyznanej dotacji większego projektu). Taki aspekt powinien zostać ujęty we wniosku w opisie projektu pod pkt. 4.)
 • Wnioskodawca, który jest zarazem odbiorcą dotacji PNFN w innym projekcie konkursu uproszczonego, jest uprawniony do zlożenia wniosku dopiero po jego terminowym i prawidłowym rozliczeniu. Poszczególne instytuty danego uniwersytetu są rozumiane jako różni wnioskodawcy. 

W ramach konkursu uproszczonego można uzyskać wsparcie do 10 tys. euro - strona internetowa konkursu uproszczonego.

 

Konkurs główny

 

Fundacja wspiera przedsięwzięcia w dziedzinie nauk humanistycznych, kulturoznawstwa, prawa oraz nauk społecznych i ekonomicznych. Adresatami wsparcia są szkoły wyższe, pozauczelniane jednostki naukowe i inne instytucje naukowe w Polsce i w Niemczech. Projekty muszą byċ realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami. Wyjątki są możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach. Udział procentowy pozytywnych decyzji w konkursach Fundacji wynosi na ogół 20 do 30%.

Dla wniosków o dofinansowanie badań naukowych Fundacja wyznaczyła cztery priorytety tematyczne:

 • Transfer kultury i wiedzy
 • Procesy europeizacji
 • Zmiana norm i wartości
 • Wielojęzyczność

W ramach konkursu głównego można uzyskać wsparcie do 80 tys. euro - strona internetowa konkursu głównego.


 

 

 

WYZWANIA SPOŁECZNE/SOCIETAL CHALLENGES

TEMATYKA

 • Międzynarodowe projekty badawcze i innowacyjne oraz projekty ukierunkowane na współpracę i popularyzację wyników.
 • Wymagany udział co najmniej 3 partnerów z krajów UE lub krajów stowarzyszonych z programem Horyzont 2020.

OBSZARY BADAWCZE

 1. Zdrowie, zmiany demograficzne, dobrostan
 2. Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych; biogospodarka
 3. Bezpieczna, czysta i efektywna energia
 4. Inteligentny, zielony i zintegrowany transport
 5. Klimat, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce
 6. Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa
 7. Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli.

Szczegółowe omówienie obszarów badawczych w Programach Pracy

FINANSOWANIE

 • 100% kosztów projektu
 • Koszty pośrednie: 25% kosztów bezpośrednich wyłączając koszty podwykonawstwa

TERMINY

Obecnie otwarte konkursy w obszarach:

 

STRONY
Konkursy: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html

Programy Pracy:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
Szukanie partnerów do projektu:
https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home

 


 

 

 

 

STYPENDIA EUROPEJSKIE MARII-SKŁODOWSKIEJ CURIE (program Horyzont 2020)/EUROPEAN FELLOWSHIPS

 

TEMATYKA

 • Realizacja projektu badawczego może odbywać się w instytucji naukowej lub przedsiębiorstwie w kraju UE lub stowarzyszonym.
 • Do konkursu wnioski mogą składać naukowcy z wszystkich obszarów badań.
 • Kierownikiem składanego projektu może być naukowiec ze stopniem doktora lub z co najmniej  4-letnim doświadczeniem badawczym.

FINANSOWANIE

 • 5 980 euro/miesiąc (w zależności od kraju, łącznie z dodatkiem rodzinnym)
 • 800 euro/miesiąc na badania
 • 650 euro/miesiąc na zarządzanie  i koszty pośrednie

CZAS TRWANIA

 • 12-24 miesięcy

TERMINY

 • Ogłoszenie konkursu: 11 kwietnia 2019
 • Składanie wniosków: 11 września 2019

STRONA INTERNETOWA

Kliknij i przejdź do strony programu

....................................................................................................................................................................................................

STYPENDIA ŚWIATOWE MARII-SKŁODOWSKIEJ CURIE (program Horyzont 2020)/GLOBAL  FELLOWSHIPS

 

TEMATYKA

 • Realizacja projektu badawczego w instytucji naukowej lub przedsiębiorstwie poza Europą.
 • Do konkursu wnioski mogą składać naukowcy z wszystkich obszarów badań.
 • Kierownikiem składanego projektu może być naukowiec ze stopniem doktora lub z co najmniej  4-letnim doświadczeniem badawczym.

FINANSOWANIE

 • 5 980 euro/miesiąc (w zależności od kraju, łącznie z dodatkiem rodzinnym)
 • 800 euro/miesiąc na badania
 • 650 euro/miesiąc na zarządzanie  i koszty pośrednie

CZAS TRWANIA

 • 12-24 miesięcy
 • obowiązek powrotu do Europy na 12 m-cy

TERMINY

 • Ogłoszenie konkursu: 11 kwietnia  2019
 • Składanie wniosków: 11 września 2019

STRONA INTERNETOWA

Klijnij i przejdź do strony programu

.......................................................................................................................................................................................................


 

GRANTY WYSZEHRADZKIE (d. małe i standardowe granty)

 

TEMATYKA

 • Wspieranie współpracy naukowej (badania, konferencje, publikacje) między Polską, Czechami, Węgrami i Słowacją.
 • Wymagany udział instytucji naukowych minimum z 3 krajów Grupy Wyszehradzkiej.

FINANSOWANIE

 • 100% kosztów projektu, zalecany wkład własny własny (akceptowany wkład rzeczowy)

CZAS TRWANIA

 • Długość projektów: maksymalnie 18 miesięcy.

TERMINY

 • Składanie wniosków: 1 czerwca 2019; 1 października 2019

STRONA

http://visegradfund.org/grants/ 
 

.................................................................................................................................................................................................

 

TEMATYKA

 • Projekty dotyczące relacji polsko-niemieckich i procesów zachodzących w Europie.
 • FWPN nie finansuje projektów stricte badawczych. Wspiera natomiast projekty służące popularyzacji przykładów polsko-niemieckiej współpracy naukowej, w tym wyników badań, m.in. w formie konferencji i seminariów.
 • Projekty realizowane we współpracy z instytucją z Niemiec.

FINANSOWANIE

 • Maksymalna kwota dofinansowania 80 tys. PLN
 • 50% całkowitych kosztów projektu

TERMINY

STRONA
http://fwpn.org.pl/wnioski/co-wspieramy-

 


 

NATO: NAUKA DLA POKOJU I BEZPIECZEŃSTWA/ SCIENCE FOR PEACE AND SECURITY

TEMATYKA

 • Finansowanie warsztatów, szkoleń i projektów badawczych dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Priorytety programu znajdują się na stronie NATO.
 • Szczególne znaczenie mają projekty bezpośrednio wspierające operacje i misje NATO oraz inicjatywy przeciwdziałające zagrożeniu terrorystycznemu oraz zagrożeniom związanym z wykorzystaniem broni chemicznej, biologicznej, radiologicznej lub jądrowej.
 • Wnioski składane są wspólnie przez uczonych z państw członkowskich i z państw partnerskich.

FINANSOWANIE

 • Finansowane koszty zakupu sprzętu, podróży, warsztatów, stypendiów, zarządzania
 • Nie są finansowane koszty pośrednie

TERMINY

 • 1 czerwca 2018

STRONA
http://www.nato.int/cps/en/natolive/78209.htm

 


 

 

EUROPEJSKA ORGANIZACJA BIOLOGII MOLEKULARNEJ/EMBO
STYPENDIA KRÓTKOTERMINOWE

TEMATYKA

 • Krótkie pobyty badawcze w laboratoriach w Europie i na świecie w krajach członkowskich lub stowarzyszonych z Europejską Konferencją Biologii Molekularnej.
 • Badania dotyczące nauk biologicznych.
 • Dla doktorantów i naukowców ze stopniem doktora przyznanym w ciągu ostatnich 10-u lat.

FINANSOWANIE

 • Koszty podróży
 • Koszty utrzymania (wysokość zależna od kraju)

CZAS TRWANIA

 • Od 2 tygodni do 3 miesięcy

TERMINY

 • Nabór ciągły

STRONA
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships