Przejdź do treści

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Informacje o konkursach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW W NAWA

AKADEMICKIE PARTNERSTWA MIĘDZYNARODOWE

CELE PROGRAMU

współpracy naukowej, wdrożeniowej i dydaktycznej realizowanej w ramach międzynarodowych partnerstw akademickich. Projekty realizowane w ramach Programu muszą wpisywać się w długofalową politykę naukową i/lub dydaktyczną jednostki wnioskującej i mieć wymiar międzynarodowy. W projekcie uprawnione są działania podejmowane w ramach międzynarodowej współpracy instytucjonalnej w obszarze badań naukowych, działalności wdrożeniowej lub kształcenia.

Alokacja na nabór wynosi 50 000 000 zł

WNIOSKODAWCA

Z wnioskami o udział w Programie mogą występować podmioty prowadzące kształcenie:

 • uczelnie
 • jednostki naukowe PAN
 • instytuty badawcze 
 • międzynarodowe instytuty naukowe działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

Partnerem w projekcie musi być co najmniej 1 uczelnie tub jednostka naukowa z zagranicy. Partnerem wspierającym może być instytucja z otoczeni społecznego uczelni, tj. organizacja pozarządowa. jednostka  administracji publicznej lub instytucka z sektora prywatnego.

Instytucja może złożyć nie więcej niż 3 wnioski (jako Wnioskodawca lub Partner)

DZIAŁANIA

 • międzynarodowa współpraca instytucjonalna w obszarze kształcenia i prowadzenia badań naukowych, w tym wymiana studentów oraz pracowników
 • międzynarodowa współpraca instytucjonalna w obszarze kształcenia, m.in. modernizacja dydaktyki i rozwój nowoczesnych programów kształcenia;
 • wsparcie procesów recenzyjnych w przewodach doktorskim, habilitacyjnym i profesorskim
 • opracowanie nowoczesnych materiałów dydaktycznych
 • rozwój lub przygotowanie narzędzi i metod kształcenia
 • udział w stażach
 • organizacja międzynarodowych konferencji, seminariów
 • opracowanie publikacji, artykułów, opracowań w wymiarze międzynarodowym
 • rozwój kultury jakości, w tym wewnętrznych systemów zapewnienia jakość kształcenia

BUDŻET  PROJEKTÓW

Kwota projektu maks. 1 mln zł

Koszty podróży, ubezpieczenie i diety dla wizyt studyjnych, naukowych i badawczych

Koszty organizacji seminariów, warsztatów, konferencji w partnerstwie międzynarodowym

Wynagrodzenia i honoraria pracowników realizujących projekt – maks. 30% kosztów projektu

Przygotowanie i produkcja materiałów powstałych w wyniku realizacji projektu ; publikacje, opracowania, artykuły w obiegu międzynarodowym

Koszty przejazdu, pobytu zagranicznego recenzenta oraz koszty sporządzenia recenzji w przewodach naukowych

WELCOME TO POLAND

CELE PROGRAMU

Celem Programu jest wsparcie uczelni posiadających Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego lub jednostek naukowych prowadzących kształcenie w zwiększania ich zdolności instytucjonalnej do obsługi studentów, doktorantów i kadry akademickiej z zagranicy.

Program jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Społecznego.

Alokacja na nabór wynosi 15 000 000 zł.

WNIOSKODAWCA

Z wnioskami o udział w Programie mogą występować podmioty prowadzące kształcenie:

 • uczelnie posiadające Kartę Erasmusa 
 • jednostki naukowe PAN  
 • instytuty badawcze 
 • międzynarodowe instytuty naukowe działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

Projekt może być realizowany w formule partnerskiej z polską lub zagraniczną instytucją z otoczenia społecznego uczelni: organizacją pozarządową, jednostką administracji publicznej lub sektorem prywatnym.

Instytucja może złożyć nie więcej niż 3 wnioski (jako Wnioskodawca lub Partner)

DZIAŁANIA

1. Wsparcie szkoleniowe kadry dydaktycznej, naukowej i administracyjnej do przyjmowania studentów i kadry z zagranicy. min. w obszarze kompetencji zarządczych, międzykulturowych, komunikacyjnych, językowych, analitycznych, informatycznych oraz innych wynikających z potrzeb szkoleniowych uczestników Programu;

2. Działania związane z przygotowaniem organizacyjnym Wnioskodawcy do obsługi kadry z zagranicy przez:

 • przystosowanie internetowych serwisów da obsługi studentów i kadry z zagranicy w celu  usprawnienia procesu obsługi studentów i pracowników zagranicznych.
 • przygotowanie informatorów, przewodników przygotowanych w językach obcych, zawierających zestaw informacji i wskazówek, które ułatwią proces obsługi studentów i kadry z zagranicy :
 • wypracowanie standardów przygotowania i dystrybucji aktów wewnętrznych Wnioskodawcy związanych z obsługą studentów i kadry, norm zwyczajowych, zarządzeń, procedur w dwóch wariantach językowych – polskim oraz angielskim celem zapewnienia równego dostępu do informacji
 • system anglojęzycznego oznakowania budynków i pomieszczeń Wnioskodawcy, którego celem będzie zwiększenie komfortu i ułatwienia aklimatyzacji nowych studentów i kadry zagranicznej
 • system dystrybucji informacji dla studentów i kadry, w których będą wskazówki, informacje praktyczne, ostrzeżenia, etc. Informacje te mogą dotyczyć zarówno samego Wnioskodawcy, jak i miasta
 • opracowanie materiałów informacyjnych dla studentów i kadry zagranicznej stanowiących zestaw praktycznych wskazówek dotyczących funkcjonowania w środowisku Wnioskodawcy społeczności lokalnej danego miasta

3. Rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją w domu przez

 • formułowanie grup o charakterze mieszanym pod względem narodowościowym
 • budowanie relacji oraz wymiana doświadczeń ze studentami i kadrą przyjeżdżającymi z zagranicy, kształcącymi się w placówce Wnioskodawcy przez zapewnienie asysty (studenta, pracownika Wnioskodawcy) do funkcjonowania w nowym środowisku, co pozwoli na wdrożenie się w struktury środowiska akademickiego w Polsce
 • umożliwienie dostępu do zagranicznej publikacji
 • organizowanie międzynarodowych konferencji prowadzonych w językach obcych, etc.

4. Kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w środowisku akademickim i otoczeniu społecznym Wnioskodawcy ukierunkowanych na rozwój umiejętności i kwalifikacji kadry, które wspierać będą ich integrację ze społecznością Wnioskodawcy oraz miasta, w którym przebywają, jak również wymianę informacji nt kultur poszczególnych krajów pochodzenia

5. Organizacja miejsca dedykowanego obsłudze studentów i kadry, tzw. Welcome Center

BUDŻET PROJEKTU

Kwota projektu maks. 500 tys. zł

 • Koszty organizacji szkoleń, warsztatów, konferencji w partnerstwie międzynarodowym skierowanych do kadry dydaktycznej, naukowej i administracyjnej Wnioskodawcy
 • Koszty związane z przygotowaniem organizacyjnym Wnioskodawcy, tj. koszty przystosowania serwisów do obsługi studentów, przygotowanie informatorów i innych materiałów, przygotowanie i produkcja publikacji lub materiałów powstałych w wyniku realizacji projektu
 • Wynagrodzenie pracowników realizujących merytoryczne działania projektowe, stanowiących maks. 30% kosztów projektu
 • Koszty związane z wyjazdami studyjnymi pracowników Wnioskodawcy
 • Koszty związane z organizacją miejsca dedykowanego obsłudze studentów i kadry zagranicznej jako komórki organizacyjnej Wnioskodawcy, tzw. Welcome Centre, stanowiących 20% kosztów projekty

PROM

Wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

CELE PROGRAMU

Celem Programu jest zwiększenie kompetencji i kwalifikacji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy, w tym pochodzących spoza UE przez międzynarodową wymianę stypendialną. Dofinansowane zostaną projekty przygotowane przez uczelnie i jednostki naukowe prowadzące kształcenie oferujące stypendia na sfinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem doktorantów i kadry akademickiej w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni). Projekty te mogą obejmować zarówno wyjazdy Polaków za granicę, jak i przyjazdy doktorantów i kadry akademickiej z zagranicy do Polski.

Program jest realizowany w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków EFS.

Alokacja na nabór wynosi 30 mln zł.

WNIOSKODAWCA

Z wnioskami o udział w Programie mogą występować podmioty prowadzące kształcenie.

 • Uczelnie
 • Jednostki naukowe PAN 
 • Instytuty badawcze 
 • Międzynarodowe instytuty naukowe  działające na terytorium RP

Instytucja może złożyć w ramach naboru jeden wniosek.

DZIAŁANIA

Działaniami uprawnionymi do realizacji w Programie są wyjazdy lub przyjazdy związane z tematyką doktoratu lub prowadzoną pracą akademicką mające na celu:

 • Aktywny udział w konferencji zagranicznej (w tym udział np. w sesji posterowej i flash talk)
 • Pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej/artykułu naukowego
 • Udział w szkole letniej/zimowej (zarówno jako słuchacz szkoły, jak i prowadzący zajęcia). Tematyka programu szkoły musi być ściśle związana z tematyką rozprawy doktorskiej i/lub prowadzonymi badaniami
 • Wykonanie pomiarów korzystając z unikatowej aparatury, w tym korzystając z dużej infrastruktury badawczej niedostępnej (trudno dostępnej) w Polsce
 • Udział w krótkich formach kształcenia, tj. kursach, warsztatach, stażach zawodowych lub stażach przemysłowych, wizytach studyjnych
 • Wykonanie kwerend archiwalnych/;bibliotecznych
 • Udział w spotkaniach brokerskich
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • Udział w pisaniu międzynarodowego wniosku grantowego
 • Inne, krótkie formy kształcenia umożliwiające zwiększania kompetencji uczestnika projektu.

Program kierowany jest głównie doktorantów: muszą oni stanowić co najmniej 80% uczestników każdego projektu.

W projektach mogą brać udział przedstawiciele kadry akademickiej, jednak ich liczba nie może przekroczyć 20% wszystkich uczestników.

BUDŻET

Kwota projektu maks 750 000 zł

 • koszty podróży ubezpieczenia i wizy w zryczałtowanej wysokości zależnej od odległości pomiędzy
 • miejscem zamieszkania a instytucją goszczącą.
 • zryczałtowane koszty utrzymania (wliczając dni przeznaczone na podróż)
 • koszty realizacji wymiany np. wynagrodzenie pracowników realizujących merytoryczne działania projektowe objęte limitem w wysokości maksymalnie 10% kosztów projektu,
 • koszty opłat konferencyjnych, koszt szkolenia, kursu i warsztatów rozliczane po kosztach rzeczywistych

ZAGRANICZNI ALUMNI

Wsparcie uczelni w procesie umiędzynarodowienia przez:

 • wypracowanie modelu współpracy z zagranicznymi alumnami
 • współrealizacja projektów organizowanych przez zagranicznych alumnów, które mają na celu budowanie wizerunku instytucji na rynkach międzynarodowych
 • zaprojektowanie modelu współpracy z zagranicznymi alumnami
 • wsparcie informatyczne (blogi, fora dyskusyjne, aplikacje)
 • wsparcie finansowe w organizacji spotkań alumnów ze studentami, kandydatami na studia
 • tworzenie bazy danych studentów i alumnów oraz bazy success stories
 • udział alumnów w zagranicznych tragach edukacyjnych
 • przygotowanie poradnika/zbioru informacji o studiowaniu w Polsce kierowanych do kandydatów z kraju pochodzenia alumnów

Projekty od 12 do 24 miesięcy

Budżet do 100 tys. zł

STER

Realizacja międzynarodowych studiów III stopnia

 • Prowadzenie przez polskie uczelnie i jednostki naukowe wysokiej jakości międzynarodowych studiów doktoranckich i zwiększenie liczby zagranicznych studentów tych studiów
 • Wnioskodawcą może być polska uczelnia lub jednostka naukowa prowadząca studia  III stopnia
 • Stypendia dla 5 najlepszych zagranicznych doktorantów w wysokości 5 tys. zł/m-c
 • Koszty działań związanych z pozyskaniem doktorantów z zagranicy
 • Projekty od 24 do 28 m-cy
 • Budżet do 1 250 000 zł

Szczegółowe informacje o naborach mogą znaleźć Państwo na stronie ienternetowej NAWA.