Perły nauki - nabór wniosków w I edycji konkursu

Photo by Tiffany Anthony on UnsplashDo 18 lutego 2022 r. godz. 16:00 Ministerstwo Edukacji i Nauki prowadzi nabór wniosków w ramach I edycji programu Perły Nauki. Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego. Osoby związane z UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 31 stycznia 2022 r.

Kierownikiem projektu może być:
  • absolwent studiów pierwszego stopnia, który otrzymał tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia naboru wniosków w ramach programu;
  • student jednolitych studiów magisterskich, który w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia naboru wniosków w ramach programu ukończył:
    • trzeci rok studiów – w przypadku studiów trwających nie dłużej niż 11 semestrów,
    • czwarty rok studiów – w przypadku studiów trwających nie krócej niż 12 semestrów
  • i kontynuuje kształcenie na tych studiach;
  • posiadający obywatelstwo polskie absolwent studiów pierwszego stopnia ukończonych za granicą w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia naboru wniosków w ramach program.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach