Międzydziedzinowy konkurs NCN

15 listopada Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór wniosków w pierwszej edycji nowego konkursu SYMFONIA. W ramach konkursu rozpatrywane będą projekty przewidujące realizacje międzydziedzinowych badań naukowych. Budżet zgłaszanego projektu musi mieścić się w przedziale od 2 do 7 mln zł. Termin naboru wniosków upływa 15 marca 2013 r. Wewnętrzny termin składania wniosków na Uczelni upływa 15 lutego 2013 r.

W ramach konkursu SYMFONIA rozpatrywane będą projekty badawcze, które mają na celu realizację międzydziedzinowych badań podstawowych prowadzonych przez współpracujące ze sobą zespoły naukowe i indywidualnych badaczy, które integrują informacje, dane, metody, techniki i narzędzia badawcze, perspektywy, idee oraz teorie z dwóch lub więcej obszarów nauki w tym takie, które służą rozwiązywaniu istotnych problemów naukowych w jednym obszarze z wykorzystaniem metodologii i doświadczeń innego obszaru.

Konkurs adresowany jest do naukowców z wszystkiech dziedziny nauki. Projekt musi być międzydziedzinowy i obejmować przynajmniej dwa spośród obszarów nauki wyznaczonych przez NCN:

  • HS – Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce;
  • ST – Nauki Ścisłe i Techniczne;
  • NZ – Nauki o Życiu.

Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji jest nie krótszy niż 36 miesięcy i nie przekracza 60 miesięcy. W zgłąszanych projektach badawczych trzeba także przewidzieć stworzenie nowych, pełnoetatowych miejsc pracy, dla przynajmniej dwóch osób ze stopniem naukowym doktora (stanowiska typu "post-doc") oraz dla przynajmniej czterech doktorantów.

Zgodnie z dokumentacją konkursową do składania wniosków w konkursie SYMFONIA uprawnione są jednostki naukowe lub konsorcja naukowe. Na terenie UKSW wnioski mogą składać podstawowe jednostki organizacyjne w rozumieniu statutu Uczelni. Wnioski do konkursu SYMFONIA można składać za pośrednictwem sytstemu OSF. Zgodnie z informacjami NCN formularze zostaną udostępnione w systemie w pierwszej połowie grudnia 2012 r.  Zakres informacji wymaganych w konkursie SYMFONIA znajdą Państwo na stronie NCN w załączniku nr 1 do ogłoszenia o otwarciu konkursu.

Szczegółowe informacje o konkursie SYMFONIA znajdą Państwo na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach