Grudniowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w grudniu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje.

Konkursy Narodowego Centrum Nauki

 • OPUS 4 - konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
 • PRELUDIUM 4 - konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
 • SONATA 4 - konkurs na projekty badawcze, mające na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora;
 • SONATA BIS 2 - konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Nabór wniosków we wszystkich konkursach trwa do 15 grudnia 2012 r. Więcej szczegółów znajda Państwo na stronie www.ncn.gov.pl.

 • HARMONIA 4 - konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej;
 • MAESTRO 4 -  konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe;
 • SYMFONIA 1 - konkurs na międzydzydziedzinowe projekty badawcze które mają na celu realizację międzydziedzinowych badań podstawowych prowadzonych przez współpracujące ze sobą zespoły naukowe i indywidualnych badaczy, które integrują informacje, dane, metody, techniki i narzędzia badawcze, perspektywy, idee oraz teorie z dwóch lub więcej obszarów nauki w tym takie, które służą rozwiązywaniu istotnych problemów naukowych w jednym obszarze z wykorzystaniem metodologii i doświadczeń innego obszaru.
 • FUGA 2 - konkurs na staże krajowe po obronie stopnia naukowego doktora;
 • ETIUDA 1 - konkurs na stypendia przeznaczone dla osób z otwartym przewodem doktorskim.

Nabór wniosków we wszystkich konkursach trwa od 15 grudnia 2012 r. do 15 marca 2013 r.  Wewnętrzny termin składania wniosków na Uczelni upływa 15 lutego 2013 r.


Konkursy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • DIAMENTOWY GRANT - w ramach programu osoby po ukończeniu studiów pierwszego stopnia lub trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich mogą otrzymać do 200 tys. zł na prowadzenie własnych badań naukowych. W programie przewidziano finansowane wynagrodzenie wybitnie uzdolnionego absolwenta lub studenta. Nie może być ono niższe niż 2,5 tys. zł miesięcznie.

Termin składania wniosków upływa 15 grudnia br. Wewnętrzny termin składania wniosków na Uczelni upływa 3 grudnia br. Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie www.mnisw.gov.pl


Konkursy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 • LIDER IV - konkurs skierowany do młodych naukowców (osoba prowadząca działalność naukową, która nie ukończyła 35. roku życia), którzy rozpoczynają karierę naukową (osoba nieposiadającą stopnia naukowego doktora lub osoba, która nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe lub prace rozwojowe uzyskała stopień naukowy doktora; do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy). W ramach konkursu można uzyskać do 1,2 mln zł finansowania.

Rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest w grudniu. Nie jest jeszcze znany termin zamknięcia naboru wniosków. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.ncbir.gov.pl.


Konkursy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (konkurs zakończony)

 • MONOGRAFIE - program umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium. Do konkursu swoje prace mogą zgłaszać autorzy polscy oraz autorzy zagraniczni, o ile tematyka ich pracy dotyczy spraw polskich, a sama praca została napisana w języku polskim.

Termin składania wniosków upływa 5 grudnia 2012 r. Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie www.fnp.org.pl.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach