Harmonogram konkursów NCN na 2013 r.

Na październikowym posiedzeniu rady Narodowego Centrum Nauki przedstawiony został wstępny harmonogram konkursów na 2013 r. Zmniejszona została częstotliwość ogłaszania większości konkursów. W grudniu 2012 r. planowane jest otwarcie naboru wniosków w dwóch nowych konkursach.

Dotychczas nabór wniosków w każdym konkursie ogłaszanym przez NCN odbywał się dwa razy do roku. Wyjątkami były konkursy SONATA BIS oraz Staże podoktorskie. Od 2013 r. konkursy ogłaszane będą zgodnie z następującym harmonogramem:

Harmonogram naboru wniosków w konkursach NCN w 2013 r.

  Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków
PRELUDIUM 15 marca 15 czerwca
15 września 15 grudnia
Stypenia doktorskie 15 grudnia 15 marca 2014 r.
Staże podoktorskie 15 grudnia 15 marca 2014
OPUS 15 marca 15 czerwca
15 września 15 grudnia
SONATA 15 czerwca 15 września
SONATA BIS 15 czerwca 15 września
HARMONIA 15 czerwca 15 września
SYMFONIA 15 grudnia 15 marca 2014 r.
MAESTRO 15 czerwca 15 września

Jednocześnie rada NCN podjęła decyzję o wprowadzeniu dwóch nowych konkursów - SYMFONIA oraz Stypendia doktorskie. Otwarcie naboru w tych konkursach przewidziane jest w grudniu 2012 r.  Poniżej prezentujemy wstępne założenia nowych konkursów:

  • SYMFONIA - finansowane będą międzydziedzinowe projekty badawcze. Program skierowany będzie do wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością i odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i perspektyw w nauce. Celem konkursu będzie wspieranie badań podstawowych prowadzonych przez współpracujące ze sobą zespoły naukowe lub współpracujących ze sobą indywidualnych badaczy, które integrują informacje, dane, metody, techniki, narzędzia badawcze, perspektywy, idee oraz teorie z dwóch lub więcej obszarów nauki (HS, ST, NZ) w celu poszerzenia wiedzy lub rozwiązania problemu. Do konkursu będą mogły przystępować jednostki naukowe, tworzące konsorcja realizujące międzydziedzinowe projekty badawcze. W ramach konkursu możliwe będzie finansowanie wysokonakładowych projektów badawczych z budżetem od 2 do 7 mln zł, w tym zakupu aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do przeprowadzenia badań. Szczególną wartością tego konkursu będzie wzmocnienie współpracy między przedstawicielami różnych obszarów naukowych, w tym intensyfikacja współpracy krajowej i międzynarodowej polskich badaczy i ich zespołów, a także możliwość tworzenia nowych miejsc pracy dla osób ze stopniem naukowym doktora oraz zatrudnianiania doktorantów. Międzydziedzinowe projekty badawcze zgłoszone do konkursu będą oceniane przez międzynarodowy zespół ekspertów, a jednym z istotnych elementów procesu oceny wniosku będzie prezentacja przed tym gremium założeń i celów projektu przez jego kierownika.
  • Stypenida doktorskie - stypendia przeznaczone będą dla osób z otwartym przewodem doktorskim. Założenia konkursu przewidują otrzymywanie przez wnioskodawcę przez okres 12 miesięcy stypendium doktorskiego w wysokości 3 tys. zł miesięcznie. Jednym z podstawowych warunków przyznania stypendium jest zaplanowanie przez wnioskodawcę trwającego od 3 do 6 miesięcy stażu w zagranicznym ośrodku naukowym. Oprócz stypendium, na pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym przewidziano dodatkowe środki finansowe w zryczałtowanej kwocie w wysokości 12 000 zł miesięcznie, skorygowanej o wskaźniki korekcyjne dla poszczególnych krajów. Warunkiem koniecznym przyznania stypendium doktorskiego jest zobowiązanie kandydata ubiegającego się o stypendium, do obrony pracy doktorskiej najpóźniej w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium.

Przypominamy, że obecnie trwa nabów wniosków w konkursach OPUS 4, PRELUDIUM 4, SONATA 4 oraz SONATA BIS 2. 15 grudnia otwarty zostanie zaś nabór wniosków w konkursach MAESTRO 4, HARMONIA 4 i Staże podoktorskie 2.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach