Proces udzielania zamówień publicznych na UKSW - przypomnienie

W związku z pojawiającymi się niejasnościami przypominamy treść Komunitaku Kanclerza UKSW z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ujednolicenia i usystematyzowania procesu udzielania zamówień publicznych na UKSW.

Z obowiązku składania wniosków do DZP zwolnione są następujące wydatki:

 1. opłaty konferencyjne – (tj. opłaty za uczestnictwo/udział w konferencjach lub zjazdachorganizatorów zewnętrznych), jeżeli opłata za udział wszystkich osób delegowanych przezUKSW na jedną konferencję nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro (na fakturze należy wówczas wpisać: ZP zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp),
 2. opłaty za publikacje w czasopismach, znajdujących się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jeśli wartość opłaty nie przekracza 20 000,00 zł., (na fakturze należy wówczas wpisać: ZP zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp),
 3. opłaty za członkostwo m.in. w różnego rodzaju organizacjach krajowych i międzynarodowych, (na fakturze należy wówczas wpisać: ZP zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp),
 4. drobnych kosztów delegacji, np.: opłat parkingowych, opłat drogowych, biletów komunikacji miejskiej, (na fakturze należy wówczas wpisać: ZP zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp i rozliczyć wraz z innymi kosztami delegacji),
 5. opłaty z a czynności wynikające z przepisów wykonawczych i wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej(na fakturze należy wówczas wpisać: ZP zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z art.2 pkt 13 ustawy Pzp),
 6. opłaty skarbowe wynikające z przepisów wykonawczych - ustawa o opłacie skarbowej, (na fakturze należy wówczas wpisać: ZP zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z art. 2pkt 13 ustawy Pzp),
 7. opłaty za różnego rodzaju czynności dla jednostek świadczących usługi, których to wysokość wynika z przepisów wykonawczych np.:
  • opłaty wynikające z rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego,
  • opłaty za zanieczyszczenie środowiska,
  • opłaty patentowe, itp.,

na fakturze należy wówczas wpisać: ZP zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z art. 2 pkt 13 ustawy Pzp),

 1. opłaty sądowe, (na fakturze należy wówczas wpisać: ZP zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z art. 2pkt 13 ustawy Pzp).

Nie należy składać również wniosków do DZP w celu dokonania zakupu towarów lub usług, na dostawę których:

 1. UKSW zawarł umowę na realizację zamówienia publicznego (np.: hotele, tłumaczenia, materiały biurowe, bilety lotnicze),
 2. obowiązuje zatwierdzony wniosek ramowy.

Przed poniesieniem wydatków, o których mowa w pkt 1, 2 należy uzyskać potwierdzenie dostępności środków na stronie wnioski.uksw.edu.pl

Przy pozostałych wydatkach przed ich poniesieniem konieczne jest złożenie wniosku w Dziale Zamówień Publicznych. W opisie faktury dotyczącej wydatku zrealizowanego w ramach danego wniosku DZP, niezbędne jest zaś podanie numeru wniosku DZP, którego dotyczy wydatek. Bez stosowania się do powyższych zasad, nie ma możliwości rozliczenia wydatków poniesionych w ramach badań naukowych.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach