Stypendia m.st. Warszawy dla doktorantów

Do 30 czerwca 2019 r. można składać wnioski w ramach pierwszej edycji konkursu na stypendia m.st. Warszawy dla doktorantów. Celem stypendiów jest wspieranie zainteresowania młodych badaczy Warszawą jako przedmiotem i obszarem badań oraz uzyskanie popartych badaniami przesłanek do wyboru kierunków działań samorządu.

Stypendium polega na przyznaniu środków finansowych doktorantom, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, realizującym projekt badawczy w celu uzyskania stopnia doktora na uczelni mającej siedzibę w Warszawie.

Maksymalna wysokość stypendium wynosi 30 000 zł. Stypendium może być przyznane maksymalnie na okres 12 miesięcy.

Obszary tematyczne, w których prowadzony jest nabór:

 • zabezpieczenie opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży na terenie m.st. Warszawy
 • zabezpieczenie opieki nad osobami starszymi na terenie m.st. Warszawy
 • warszawscy seniorzy – aktywność a proces starzenia i dialog międzypokoleniowy na przykładzie działań i programów CAM Nowolipie
 • rola m.st. Warszawy w usamodzielnianiu wychowanków pieczy zastępczej
 • żywienie dzieci w placówce oświatowej
 • edukacja zdrowotna młodzieży
 • aktywność fizyczna mieszkańców Warszawy
 • migracja i integracja: postawy mieszkańców Warszawy względem cudzoziemców/imigrantów;
 • poczucie tożsamości warszawiaka/warszawianki wśród cudzoziemców
 • budżet obywatelski
 • zabytki – analiza informacji przestrzennych oraz projektów informatycznych dot. dziedzictwa kulturowego
 • planowanie przestrzenne –  miasto zdrowe, zwarte i policentryczne
 • przestrzenie publiczne – typologia, rozwój, działania stymulujące tworzenie centrów lokalnych
 • innowacje w obszarze projektowania urbanistycznego i architektonicznego
 • crowdfunding jako narzędzie współpracy miasta z otoczeniem społeczno-gospodarczym
 • dzielnica innowacji
 • modelowanie w działaniach pro-gospodarczych miasta.

Szczegółowe informacje o konkursie mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach