Listopadowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w listopadzie w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje.

Konkursy Narodowego Centrum Nauki

 • OPUS 4 - konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
 • PRELUDIUM 4 - konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
 • SONATA 4 - konkurs na projekty badawcze, mające na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora;
 • SONATA BIS 2 - konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Nabór wniosków we wszystkich konkursach trwa do 15 grudnia 2012 r.  Wewnętrzny termin składania wniosków na UKSW upływa 15 listopada br. Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie www.ncn.gov.pl.

 • SYMFONIA 1 - konkurs na międzydzydziedzinowe projekty badawcze które mają na celu realizację międzydziedzinowych badań podstawowych prowadzonych przez współpracujące ze sobą zespoły naukowe i indywidualnych badaczy, które integrują informacje, dane, metody, techniki i narzędzia badawcze, perspektywy, idee oraz teorie z dwóch lub więcej obszarów nauki w tym takie, które służą rozwiązywaniu istotnych problemów naukowych w jednym obszarze z wykorzystaniem metodologii i doświadczeń innego obszaru.

Nabór wniosków w konkursie trwa do 15 marca 2013 r. Wewnętrzny termin składania wniosków na UKSW upływa 15 lutego 2013 r. Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronir www.ncn.gov.pl.


Konkursy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 • LIDER IV - konkurs skierowany do młodych naukowców (osoba prowadząca działalność naukową, która nie ukończyła 35. roku życia), którzy rozpoczynają karierę naukową (osoba nieposiadającą stopnia naukowego doktora lub osoba, która nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe lub prace rozwojowe uzyskała stopień naukowy doktora; do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy). W ramach konkursu można uzyskać do 1,2 mln zł finansowania.

Rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest na 19 listopada. Nie jest jeszcze znany termin zamknięcia naboru wniosków. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.ncbir.gov.pl.

 • BLUE GAS - program ukierunkowany na wsparcie dużych zintegrowanych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, obejmujących przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali pilotażowej, prowadzących do opracowania i komercjalizacji innowacyjnych technologii w obszarze związanym z  wydobyciem gazu łupkowego. Konkurs skierowany jest do konsorcjów naukowych z udziałem przedsiębiorcy.  Program obejmuje następujące obszary badań:
 1. Poszukiwanie, rozpoznawanie;
 2. Zagospodarowanie, eksploatacja i aspekty technologiczne udostępniania złóż niekonwencjonalnych;
 3. Ochrona środowiska.

Termin składania wniosków upływa 22 listopada 2012 r. Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie www.ncbir.gov.pl.


Konkursy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

 • MONOGRAFIE - program umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium. Do konkursu swoje prace mogą zgłaszać autorzy polscy oraz autorzy zagraniczni, o ile tematyka ich pracy dotyczy spraw polskich, a sama praca została napisana w języku polskim.

Termin składania wniosków upływa 5 grudnia 2012 r. Wewnętrzny termin składania wniosków na UKSW upływa 16 listopada 2012 r. Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie www.fnp.org.pl.


Konkursy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 • OBSERWATORIUM KULTURY - celem programu jest zdiagnozowanie szczególnie istotnych obszarów działania polityki kulturalnej poprzez dofinansowywanie projektów badawczych oraz projektów interpretujących dane o kulturze. Wysokość wnioskowanej kwoty musi wynosić między 50 tys. a 500 tys. zł. Wnioskowana kwota może stanowić maksymalnie 85% budżetu przedstawionego we wniosku. Projekty wpisujące się w kluczowe założenia programu powinny odnosić się do jednego z poniższych zagadnień:

1. Praktyki kulturalne, uczestnictwo w kulturze;
2. Systemy informacyjno monitorujące działania i zjawiska kulturalne;
3. Diagnoza stanu kompetencji kulturalnych jako podstawa projektowania programów dotyczących edukacji kulturalnej i medialnej;
4. Oddziaływanie Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
5. Inicjatywy z udziałem grupy 50+ a rozwój kapitału społecznego.

 • OCHRONA ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH - celem priorytetu jest ochrona dziedzictwa archeologicznego poprzez wspieranie kluczowych dla tego obszaru zadań, obejmujących nieinwazyjne badania archeologiczne, ewidencję i inwentaryzację zabytków archeologicznych oraz opracowanie i publikację wyników przeprowadzonych badań archeologicznych. Wysokość wnioskowanej kwoty musi wynosić między 30 tys. a 200 tys. Wnioskowana kwota może stanowić maksymalnie 85% budżetu przedstawionego we wniosku. W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie następujących rodzajów zadań, służących ochronie dziedzictwa archeologicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

1. ewidencja i inwentaryzacja zabytków archeologicznych metodą badań powierzchniowych, w tym kontynuacja badań w ramach programu Archeologiczne Zdjęcie Polski oraz weryfikacja badań dotychczasowych;
2. nieinwazyjne badania archeologiczne, nie związane z planowanymi bądź realizowanymi inwestycjami, wykorzystujące nowoczesne metody i sprzęt;
3. opracowanie, wraz z obowiązkową publikacją książkową, wyników przeprowadzonych badań archeologicznych, w tym analiza i konserwacja pozyskanych w ramach tych badań zabytków.

W przypadku wyników archeologicznych badań poprzedzających inwestycje, dofinansowane mogą być wyłącznie koszty opracowania redakcyjnego i publikacji książkowej oraz ewentualnych dodatkowych analiz, które nie zostały wykonane w ramach umowy z inwestorem

Termin składania wniosków we wszystkich konkursach upływa 30 listopada 2012 r. Jeżeli w pierwszym terminie nie zostaną rozdysponowane wszystkie przeznaczone środki, ministerstwo ogłosi drugi nabór wniosków, który będzie trwał do 31 marca 2013 r.  Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie www.mkidn.gov.pl.


Konkursy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • DIAMENTOWY GRANT - w ramach programu osoby po ukończeniu studiów pierwszego stopnia lub trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich mogą otrzymać do 200 tys. zł na prowadzenie własnych badań naukowych. W programie przewidziano finansowane wynagrodzenie wybitnie uzdolnionego absolwenta lub studenta. Nie może być ono niższe niż 2,5 tys. zł miesięcznie.

Termin składania wniosków upływa 15 grudnia br. Wewnętrzny termin składania wniosków na Uczelni upływa 3 grudnia br. Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie www.mnisw.gov.pl

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach