Majowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w maju w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Przy każdym konkursie znajduje się link do artukułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru.

 • DIALOG - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło nabór wniosków w ramach programu Dialog. Celem programu jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do 31 grudnia 2019 r.  W celu złożenia wniosku prosimy o kontakt z Biurem ds. Badań Naukowych.

 

 • Polskie Powroty - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła nabór wniosków w ramach II edycji programu Polskie Powroty. Celem programu jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Nabór wniosków prowadzony jest do 7 maja 2019 r.
 • Program im. Bekkera - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła nabór wniosków w ramach programu im. Bekkera. Celem programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Nabór wniosków trwa do 18 czerwca 2019 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 3 czerwca 2019 r.
 • Wymiana bilateralna - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej prowadzi aktualnie trzy nabory w ramach bilateralnej wymiany naukowców. W ramach prowadzonych naborów możliwe jest zdobycie środków na wymianę naukowców z Niemiec, Francji oraz Czech. Termin składania wniosków uzależniony jest od kraju współpracy bilateralnej. Wnioski na wymianę naukowców należy składać:
  • z Republiką Federalną Niemiec do 28 czerwca 2019 r.
  • z Republiką Francuską do 3 lipca 2019 r.
  • z Republiką Czeską do 18 czerwca 2019 r.

 


 

 

 

W dniu 15 marca 2019 r. NCN uruchomiło nabór wniosków w ramach konkursów OPUS 17, PRELUDIUM 17 oraz MOZART 1. Nabór wniosków w dwóch pierwszych konkursach będzie w nich trwał do 17 czerwca 2019 r. W konkursie MOZART 1 nabór bęzdzie prowadzony w trybie ciągłym.

 • OPUS 17 - konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
 • PRELUDIUM 17 - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
 • MOZART 1 - konkurs na polsko-austriackie projekty badawcze.

 • MONOGRAFIE - Do 27 maja 2019 r. trwa nabór prac w ramach Programu Monografie. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP. Kolejny nabór prowadzony będzie do dnia 26 sierpnia 2019 r.
 • COPERNICUS 2020 - Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wraz z niemieckim stowarzyszeniem Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) zapraszają do zgłaszania kandydatów do ósmego konkursu o nagrodę COPERNICUS dla wybitnych polskich i niemieckich naukowców. Nabór zgłoszeń trwa do 9 lipca 2019 r. Celem nagrody jest wyróżnienie wybitnych naukowców z Polski i Niemiec, którzy mają szczególne zasługi dla współpracy polsko-niemieckiej i mogą wykazać się wybitnym dorobkiem badawczym będącym rezultatem tej współpracy.

 • Stypendia Fundacji Lanckorońskich - Polska Akademia Umiejętności, która jest dysponentem środków rozdzielanych przez Fundację Lanckorońskich oraz Fundację z Brzezia Lanckorońskich ogłosiła nabór wniosków na stypendia na 2020 r. W ramach stypendium finansowane może być prowadzenie badań zagranicznych w Rzymie, Wiedniu, Londynie i wyjątkowo w innych ośrodkach naukowych w Europie. O stypendium mogą ubiegać się archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. Termin składania wniosków upływa 10 maja 2019 r. 

 • Konkurs na projekty badawcze - Naukowa Fundacja Polpharmy zaprasza do udziału w XVIII edycji konkusu na finansowanie projektów badawczych. Temat tegorocznej edycji konkursu to Poszukiwanie punktów uchwytu dla terapii celowanej z wykorzystaniem układu immunologicznego oraz  poszukiwanie mechanizmów oporności na stosowane obecnie metody immunoterapii. Nabór wniosków trwa do 1 czerwca 2019 r.

 • Leadership Academy for Poland - W ramach Center for Leadership uruchomiony został kolejny nabór kandydatów do Leadership Academy for Poland. Program, którego celem jest przyczynienie się do rozwoju dobrego przywództwa dla Polski i świata. W programie mogą brać udział osoby do 45. roku życia z m.in. świata nauki. Nabór zgłoszeń prowadzony jest do dnia 20 maja 2019 r.

 • 19. edycja Nagród Naukowych Polityki - Tygodnik "Polityka" uuchomił nabór wniosków w ramach 19. edycji konkusu Nagród Naukowych Polityki. Nabór wniosków w konkursie będzie trwał do 16 czerwca 2019 r.

 • Fundacja Nutricia (konkursy grantowe 2019) - Fundacja Nutricia uruchomiła nabór wniosków na projekty badawcze w ramach swoich konkursów grantowych na 2018 r. W ramach konkursu możliwe jest pozyskanie środków na projekty badawcze, które odnoszą się do misji Fundacji. Są nimi ochrona, promocja i zapewnienie zdrowia poprzez żywienie. W wyniku tych projektów powstają m.in. nowe wytyczne w zakresie: żywienia kobiet w ciąży, niemowląt i dzieci oraz zapobiegania chorobom i promocji zdrowia. Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2019 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosku do 17 czerwca 2019 r.

 • Konkurs uproszczony i konkurs główny - Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki ogłosiła nabory wniosków w ramach konkursu uproszczonego (nabór wniosków do 2 grudnia 2019 r.) oraz konkursu głównego (nabór wniosków do 31 października 2019 r.) We wszystkich konkursach Pracowników UKSW obowiązuje termin składania wniosków na miesiąc przed terminem PNFN.

 • Dyplomy dla Warszawy - do 14 czerwca 2019 r. trwa nabór prac w ramach czwartej edycji konkursu Dyplomy dla Warszawy. Konkurs Prezydenta m.st. Warszawy, którego organizatorem jest Muzeum Warszawy, ma na celu wspieranie zainteresowania młodych badaczy rozwojem stolicy, a także zaangażowanie ich do współtworzenia jej tożsamości. Autorom wyróżniających się prac przyznane zostają nagrody finansowe.

 • Stypendia m.st. Warszawy dla doktorantów - Do 30 czerwca 2019 r. można składać wnioski w ramach pierwszej edycji konkursu na stypendia m.st. Warszawy dla doktorantów. Celem stypendiów jest wspieranie zainteresowania młodych badaczy Warszawą jako przedmiotem i obszarem badań oraz uzyskanie popartych badaniami przesłanek do wyboru kierunków działań samorządu.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach