Październikowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w październiku w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje.

Konkursy Narodowego Centrum Nauki

 

 • OPUS 4 - konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
 • PRELUDIUM 4 - konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
 • SONATA 4 - konkurs na projekty badawcze, mające na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora;
 • SONATA BIS 2 - konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Nabór wniosków we wszystkich konkursach trwa do 15 grudnia 2012 r. Więcej szczegółów znajda Państwo na stronie www.ncn.gov.pl.

 

Konkursy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • IUVENTUS PLUS - konkurs na projekty badawcze prowadzone przez młodych naukowców, którzy do dnia składania wniosku nie ukończyli 35 roku życia, a wyniki ich badań zostały opublikowane lub przyjęte do publikacji w wiodących światowych czasopismach, ujętych w aktualnym wykazie Journal Citations Report (JCR) lub European Reference Index for the Humanities (ERIH).

Nabór wniosków trwa do 31 października 2012 r. Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie www.nauka.gov.pl.

 

Konkursy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

 • START - program skierowany do młodych, stojących u progu kariery badaczy, którzy już mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie nauki. O stypendium w wysokości 28 000 zł mogą ubiegać się naukowcy poniżej 30. roku życia. Termin składania wniosków upływa 31 października 2012 r. Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie www.fnp.org.pl.
 • HOMING PLUS - program skierowany do młodych naukowców (maksimum 4 lata po obronie doktoratu) i ma zachęcić ich do powrotu do Polski (w przypadku uczonych polskich) lub przyjazdu do Polski (w przypadku uczonych z zagranicy). W ramach konkursu można otrzymać do 80 000 zł rocznie subsydium badawczego oraz stypendium naukowe w wysokości 5 000 zł miesięcznie. Termin składania wniosków upływa 15 października 2012 r. Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie www.fnp.org.pl
 • POMOST - grant dla rodziców ułatwiający powrót do pracy naukowej oraz wspierający kobiety w ciąży pracujące naukowo. Celem programu jest umożliwienie najlepszym naukowcom wychowującym małe dzieci powrót do zaawansowanej pracy naukowej oraz ułatwienie kobietom w ciąży prowadzenia projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych. W ramach konkursu można otrzymać do 140 000 zł rocznie. Termin składania wniosków upływa 15 października 2012 r. Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie www.fnp.org.pl.

 

Konkursy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 • BLUE GAS - program ukierunkowany na wsparcie dużych zintegrowanych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, obejmujących przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali pilotażowej, prowadzących do opracowania i komercjalizacji innowacyjnych technologii w obszarze związanym z  wydobyciem gazu łupkowego. Konkurs skierowany jest do konsorcjów naukowych z udziałem przedsiębiorcy.  Program obejmuje następujące obszary badań:
 1. Poszukiwanie, rozpoznawanie;
 2. Zagospodarowanie, eksploatacja i aspekty technologiczne udostępniania złóż niekonwencjonalnych;
 3. Ochrona środowiska.

Termin składania wniosków upływa 22 listopada 2012 r. Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie www.ncbir.gov.pl.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach