NPRH: Nabór wniosków w module Fundamenty

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego otworzyło nabór wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki moduł Fundamenty. Nabór wniosków prowadzony będzie do 30 kwietnia 2018 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 16 kwietnia 2018 r.

Przedmiotem konkursu pod nazwą „Odrodzona po latach niewoli – kompendia wiedzy: encyklopedie, słowniki, leksykony, katalogi, etc.” jest przygotowanie kompendiów takich jak: słowniki, encyklopedie, katalogi, przewodniki, zbiory map, bibliografie, etc. prezentujących w sposób syntetyczny, pogłębiony, a równocześnie oryginalny dotychczasową wiedzę na temat zjawisk związanych z odzyskiwaniem i odzyskaniem przez Polskę niepodległości.
 

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów obejmujących zadania:

 • przyczyniające się do opracowania syntetycznych ujęć problematyki dziejów Polski w perspektywie odzyskanie niepodległości;
 • podejmujące przedstawioną problematykę w różnych dziedzinach i dyscyplinach naukowych oraz stwarzające podstawy do współpracy międzynarodowej;
 • tworzące nową jakość naukową w zakresie prezentowania  wiedzy o odzyskiwaniu przez Polskę niepodległości oraz przyczyniające się do wyłonienia nowych zespołów badawczych;
 • upowszechniające powyższą problematykę w sposób nowatorski i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych.

W szczególności do konkursu mogą być zgłoszone projekty nowych kompendiów wiedzy koncentrujące się wokół następujących kluczowych zagadnień:

 • historia polityczna, dzieje ustroju i parlamentaryzmu;
 • historia społeczna, gospodarki, kultury;
 • historia wojskowości, w tym historia powstań i konspiracji niepodległościowej;
 • historia idei, z uwzględnieniem myśli filozoficznej, społecznej, politycznej (w tym emigracyjnej), kulturalnej, literackiej i artystycznej;
 • organizacje niepodległościowe, partie polityczne, organizacje społeczno-polityczne, religijne, spółdzielcze;
 • Kościoły, ich rola i działalność;
 • polityka wewnętrzna i zewnętrzna odrodzonej Rzeczypospolitej;
 • problematyka gospodarcza i społeczna;
 • problematyka oświatowa, kulturalna, artystyczna, obyczajowa, sportowa;
 • problematyka wyznaniowa, językowa, artystyczna oraz narodowościowa  ze szczególnym uwzględnieniem tematyki stosunków polsko-żydowskich;
 • piśmiennictwo, literatura, sztuka, w tym muzyka, historia kultury materialnej oraz historia tych zjawisk;
 • losy ludzi, biografie oraz historia instytucji;
 • nauka - jej osiągnięcia, instytucje i przedstawiciele.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej MNiSW.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach