Program START - stypendia dla młodych naukowców

Od 21 września br. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła nabór wniosków w kolejnej edycji Programu START. W ramach programu młodzi uczeni mogą otrzymać stypendia wysokości 28 000 zł. Nabór wniosków będzie trwał do 31 października br. Fundacja przyzna 130 stypendiów.

Zgodnie z założeniami program START skierowany jest do młodych, stojących u progu kariery badaczy, którzy już mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie nauki. Stypendia stanowią dowód uznania dla dotychczasowych osiągnięć naukowych młodych uczonych i są dla nich zachętą do dalszego rozwoju poprzez umożliwienie im pełnego poświęcenia się pracy badawczej.

O stypendia mogą się ubiegać młodzi uczeni, którzy:

  • nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku (lub 32 lat w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych/macierzyńskich),
  • są pracownikami (ze stopniem naukowym magistra lub doktora) lub doktorantami w szkole wyższej lub innej krajowej instytucji, do której celów statutowych należy prowadzenie badań naukowych,
  • mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe).

Podstawę oceny kandydata stanowi jego dorobek naukowy oraz przedstawione plany badawcze.

Rejestracja kandydatów odbywa się za pośrednictwem formularza wniosku online. Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku należy zapoznać się z Regulaminem stypendiów oraz z Instrukcją przygotowania wniosku START 2013.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane w kwietniu 2013 r.

Szczegóły Programu START znajdą Państwo na stronie internetowej FNP.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach