Miniatura 2 - szczegóły naboru

Podczas styczniowego posiedzenia Rady Narodowego Centrum Nauki ustalone zostały zasady naboru wniosków w ramach konkursu na pojedyncze działanie naukowe pn. Miniatura 2. Nabór wniosków w konkursie prowadzony będzie od kwietnia 2018 r. w trybie ciągłym. Na finansowanie projektów NCN przeznaczy 20 mln zł

Projekty w ramach konkursu Miniatura 2 mogą być realizowane przez osoby, które:

 • uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem;
 • nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki lub finansowanych w ramach innych konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych;
 • nie są laureatami konkursów Narodowego Centrum Nauki na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora;
 • są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

Zgłaszany projekt może obejmować realizację jednego spośród wymienionych działań:

 • badania wstępne,
 • badania pilotażowe,
 • kwerenda,
 • staż naukowy,
 • wyjazd konferencyjny,
 • wyjazd badawczy,
 • wyjazd konsultacyjny.

Projekt może trwać nie dłużej niż 12 miesięcy, a jego budżet może wynosić od 5 000 zł do 50 000 zł.

W pierwszej edycji konkursu Miniatura pracownicy UKSW zdobyli dziesięć grantów na łączną kwotę 200 189 zł.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach