Rozliczenie badań statutowych 2017

Przypominamy, że zgodnie z § 40.2. Zarządzenia Nr 16/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad wnioskowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz z dotacji na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych  oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich:


Dokumenty stanowiące podstawę do rozliczenia finansowego projektu, w tym umowy cywilno-prawne i rachunki, które mają być finansowane z przyznanej dotacji składa się do 20 listopada roku, na który została przyznana dotacja.

20 listopada 2017 r. upływa więc termin składania w Biurze ds. Badań Naukowych dokumentów stanowiących podstawę rozliczenia finansowego projektów, realizowanych w ramach badań finansowanych ze środków na działalność statutową. Do 20 listopada 2017 r. w BBN należy złożyć wszelkie delegacje, faktury, umowy o dzieło, umowy zlecenia, rachunki oraz rozliczyć ewentualne wynagrodzenia. Po tym terminie ww. dokumenty nie będą przyjmowane oraz rozliczane, a projekt zostanie uznany za nierozliczony. Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia jest pełne rozliczenie merytoryczne projektu (§ 41.2).


Osoby, które planują dostarczyć po 20 listopada 2017 r. faktury z datami do 20 listopada 2017 r. włącznie, muszą poinformować BBN o kwocie faktury i planowanej dacie jej złożenia.

Przypominamy także, że zgodnie z § 42.1. Zarządzenia Nr 16/2017 Rektora UKSW:

W szczególnych przypadkach, za pisemną zgodą dziekana, zezwala się na przedłużenie terminu realizacji projektu.
 

Maksymalny termin przedłużenia realizacji projektu to 30 czerwca roku następującego po roku przyznania dotacji (§ 42.2.). W celu przedłużenia terminu realizacji projektu, należy zwrócić się z prośbą do Dziekana o zawarcie aneksu. Aneks musi być zawarty do końca listopada 2017 r. (§ 42.3.).  


Przypominamy także, że zgodnie z § 41.1. Zarządzenia Nr 16/2017 Rektora UKSW:

Termin ostatecznego rozliczenia merytorycznego zgłoszonego projektu upływa z dniem 30 grudnia roku, na który została przyznana dotacja, z uwzględnieniem § 42.
 

Zgodnie z § 41.4. Zarządzenia Nr 16/2017 Rektora UKSW:

na rozliczenie merytoryczne projektu składają się: zgłoszony temat w wersji elektronicznej, streszczenie pracy w języku polskim sporządzone na podstawie Oceny merytorycznej projektu badawczego, stanowiącej Załącznik Nr 13, recenzja innego pracownika naukowego nie będącego członkiem zespołu wykonującego projekt lub jego koordynatorem (chyba że praca została opublikowana w recenzowanej publikacji naukowej)..

Osoby, które przedłużyły termin realizacji projektu, mogą dostarczać dokumenty finansowe do BBN od 1 stycznia 2018 r. Dostarczane dokumenty muszą być wówczas wystawione w 2018 r.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach