Informacje do wniosków do NCN

W celu uniknięcia błędów formalnych we wnioskach składanych przez Państwa w ramach konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki, poniżej zebrane zostały najważniejsze informacje, które kierownicy projektów muszą podać, składając wniosek do NCN.

Formularz podstawowych danych UKSW znajduje się tutaj.

Poniżej znajdą zaś Państwo pełną nazwę uczelni oraz poszczególnych wydziałów w języku angielskim.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
 • Wydział Teologiczny - Faculty of Theology
 • Wydział Prawa Kanonicznego - Faculty of Canon Law
 • Wydział Filozofii Chrześcijańskiej - Faculty of Christian Philosophy
 • Wydział Nauk Historycznych i Społecznych - Faculty of History and Social Sciences
 • Wydział Prawa i Administracji - Faculty of Law and Administration
 • Wydział Nauk Humanistycznych - Faculty of Humanities
 • Wydział Matematyczno – Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych - Faculty of Mathematics and Natural Sciences. The School of Exact Sciences
 • Wydział Biologii i Nauk o Środowisku - Faculty of Biology and Environmental Sciences
 • Wydział Nauk Pedagogicznych - Faculty of Pedagogy
 • Wydział Studiów nad Rodziną - Faculty of Family Studies

Poniżej zebrane są nazwy stanowisk na Uczelni oraz stopnie i tytuły naukowe i ich odpowiedniki w języku angielskim.

 • rektor - rector
 • prorektor - vice-rector
 • prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej - Vice-rector for Research and International Relations
 • dziekan - dean
 • prodziekan - vice-dean
 • magister – M.A.
 • doktor – PhD
 • adiunkt - assistant professor
 • doktor habilitowany - PhD / PhD with “habilitation”
 • profesor - professor
 • profesor nadzwyczajny - associate professor
 • profesor zwyczajny - full professor
 • wykładowca - lecturer
 • starszy wykładowca - senior lecturer
Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach