Pomoc w składaniu wniosków do Narodowego Centrum Nauki

W związku z licznymi pytaniamim, które kierują Państwo do Biura ds. Badań Naukowych w związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem wniosku na grant do Narodowego Centrum Nauki, przygotowaliśmy pakiet podstawowych informacji dotyczących procedury aplikacji.

Jeżeli na liście nie znaleźli Państwo odpowiedzi na swoje pytanie, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Pracownikami BBN - kliknij!

Poniższy tekst można pobrać jako plik pdf - kliknij!

1. JAK ZNALEŹĆ ODPOWIEDNI KONKURS DLA SIEBIE?
Narodowe Centrum Nauki dzieli konkursy ze względu na dwa kryteria. Pierwszym z nich jest osoba kierownika projektu. Pod uwagę nie jest jednak brany jego wiek a etap rozwoju kariery naukowej. Osobne konkursy przygotowane są dla doktorantów, młodych doktorów oraz osób o dużym doświadczeniu i dorobku naukowym.


Drugim kryterium jest rodzaj projektu. Tu mamy do wyboru m.in. konkursy na współpracę międzynarodową, staże zagraniczne czy zdobycie środków na nowe pełnoetatowe miejsce pracy w nowej jednostce naukowej.
Warto zwrócić uwagę, że oba kryteria mogą występować równocześnie. Tak jest np. w przypadku konkursu Etiuda, który adresowany jest do osób z otwartym przewodem doktorskim (kryterium osoby kierownika projektu) i zakłada wyjazd na zagraniczny staż naukowy (kryterium rodzaju projektu).


Szczegółowe informacje o wszystkich konkursach organizowanych przez NCN można znaleźć na stronie internetowej Centrum – kliknij!  

 
2. SKĄD WIEDZIEĆ, KIEDY BĘDZIE OTWARTY NABÓR WNIOSKÓW?
Narodowe Centrum Nauki nabory wniosków w ramach większości konkursów prowadzi w sposób cykliczny. Możliwość składania projektów otwarta jest cztery razy w roku w terminach: 15 marca – 15 czerwca, 15 czerwca – 15 września, 15 września – 15 grudnia, 15 grudnia – 15 marca.


Nie zawsze otwarty jest jednak nabór wniosków w odpowiadającym nam konkursie. Z dość dużym wyprzedzeniem NCN publikuje jednak harmonogram planowanych naborów wniosków. Dzięki niemu wiemy, kiedy ruszy nabór wniosków w interesującym nas konkursie. Warto pamiętać, że pod wnioskiem muszą podpisać się przedstawiciele Władz UKSW. Nie zostawiajmy więc prac nad wnioskiem na ostatnia chwilę


Szczegółowy harmonogram naboru wniosków w konkursach organizowanych przez NCN można znaleźć na stronie internetowej Centrum – kliknij! 


3. GDZIE SKŁADA SIĘ WNIOSKI?
Wnioski do Narodowego Centrum Nauki składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF http://osf.opi.org.pl/. Osoba, która składa wniosek, powinna założyć w systemie konto. Wniosek można wypełniać tylko on-line. Możliwe jest też wprowadzanie dowolnie wielu zmian i korekt we wniosku.


4. Z JAKICH ELEMENTÓW SKŁADA SIĘ WNIOSEK?
Niemal wszystkie wnioski do Narodowego Centrum Nauki składają się z tych samych części merytorycznych. Są to:

 • streszczenie (1 strona A4, język polski i język angielski);
 • popularnonaukowe streszczenie (1 strona A4, język polski i język angielski);
 • opis skrócony (do 5 stron A4, język polski);
 • opis szczegółowy (do 15 stron A4, język angielski);
 • plan badań;
 • kosztorys.

W dokumentacji konkursowej, która jest publikowana wraz z ogłoszeniem każdego konkursu, znajduje się szczegółowa informacja, jakich danych oczekuje NCN w każdym z przywołanych powyżej punktów.


5. DLACZEGO MUSZĘ PISAĆ I OPIS SKRÓCONY, I OPIS SZCZEGÓŁOWY?
Pisanie dwóch opisów projektu, wynika z procedury oceny wniosków. Na pierwszym etapie oceny merytorycznej eksperci mają dostęp do skróconego opisu projektu, nie mają zaś dostępu do szczegółowego opisu (otrzymują go eksperci na drugim etapie oceny merytorycznej). Z tego powodu oba opisy należy traktować jako dwa elementy całościowego opisania projektu.


Jeżeli opis skrócony będzie zawierał zbyt mało informacji, recenzenci mogą uznać wniosek za zbyt słaby. Z tego powodu niewskazane jest traktowanie opisu skróconego, jako swoistego wstępu do opisu szczegółowego.


6. CO LEPSZE – PROJEKT ZESPOŁOWY CZY INDYWIDUALNY?
Wszystko zależy od tego, jakie badania będą prowadzone w ramach projektu. Jeżeli do prawidłowego przeprowadzenia badań w projekcie niezbędne jest stworzenie zespołu, to należy umieścić go we wniosku. W przeciwnym razie eksperci oceniający wniosek mogą uznać, że jednoosobowe wykonywanie wszystkich działań w ramach projektu, naraża go na ryzyko niepoprawnego zrealizowania.


Jeżeli jednak specyfika planowanych badań wyraźnie wskazuje na projekt indywidualny, to powołanie zespołu może zostać uznane za niezasadne zawyżanie budżetu. Maleją wówczas szanse na otrzymanie środków na badania.  


Warto też pamiętać, że w niektórych konkursach stworzenie zespołu badawczego jest obowiązkowe (m.in. konkursy Sonata Bis i Maestro). Brak zespołu zostanie w nich uznany za błąd formalny, który będzie skutkował odrzuceniem projektu.

 

7. JAK WYBRAĆ PANEL NCN ODPOWIEDNI DO MOJEGO PROJEKTU?
W celu usprawnienia procesu oceny wniosków, Narodowe Centrum Nauki wprowadziło podział na 25 paneli dziedzinowych (dyscyplin lub grup dyscyplin), tematycznie pokrywających cały obszar badań naukowych, w trzech głównych działach:

 • HS – Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce;
 • ST – Nauki Ścisłe i Techniczne;
 • NZ – Nauki o Życiu.

Aktualną listę paneli NCN można znaleźć na stronie internetowej Centrum – kliknij!


Składając wniosek do NCN trzeba przyporządkować swój projekt to jednego z paneli (np. ST4 - Chemia analityczna i fizyczna). Tym samym przekazujemy informację, że projekt dotyczy właśnie tej dziedziny nauki. Na tej podstawie zostanie przekazany do ekspertów ze wskazanej przez nas dziedziny. Błędne wskazanie panelu uniemożliwi ekspertom kompetentną ocenę wniosku. W konsekwencji wniosek zostanie odrzucony z przyczyn formalnych.

 

8. KTO SPRAWDZI, CZY WNIOSEK JEST POPRAWNY FORMALNIE?
Wniosek do Narodowego Centrum Nauki przygotowywany jest w ścisłej współpracy z pracownikami Biura ds. Badań Naukowych. Pracownicy sprawdzają poprawność formalną wniosku, pomagają w konstruowaniu budżetu oraz przekazują uwagi dotyczące budowy samego wniosku.


9. NA CO MOGĘ WYDAWAĆ  ŚRODKI W RAMACH BUDŻETU PROJEKTU?
Kosztorys we wniosku do Narodowego Centrum Nauki składa się z następujących elementów:

 • wynagrodzenia;
 • aparatura naukowo-badawcza, urządzenia i oprogramowanie;
 • inne koszty bezpośrednie.

W ramach innych kosztów bezpośrednich uwzględnić można następujące wydatki:

 • materiały i drobny sprzęt;
 • usługi obce;
 • wyjazdy służbowe (członków zespołu);
 • wizyty i konsultacje (osób spoza zespołu);
 • inne koszty;
 • wykonawcy zbiorowi.

NCN ustala też maksymalne stawki wynagrodzeń w ramach każdego z konkursów. Informacja na ten temat załączana jest zawsze do ogłoszenia o otwarciu danego konkursu. Aktualnie obowiązujące wysokości wynagrodzeń można znaleźć w tym dokumencie – kliknij!


10. GDZIE MOGĘ UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE I POMOC?
W przygotowywaniu wniosku do Narodowego Centrum Nauki pomagają pracownicy Biura ds. Badań Naukowych. Można się do nich zwracać z wszelkimi pytaniami dotyczącymi prac nad wnioskiem.


W celu ułatwienia prac nad wnioskiem przygotowane zostały też dwie publikacje. Można je pobrać klikając w poniższe linki:

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach