NCN: Nabór wniosków w konkursie Miniatura 1

Od 3 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. w trybie ciągłym prowadzony będzie nabór wniosków w ramach konkursu Miniatura 1. W ramach konkursu możliwe będzie uzyskanie wsparcia finansowego na zrealizowanie pojedynczego zadania badawczego.

Do konkursu Miniatura 1 można zgłaszać wnioski:

  • które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
  • których okres realizacji wynosi 12 miesięcy, z możliwością skrócenia w razie wcześniejszego zakończenia realizacji działania;
  • których wysokość finansowania wynosi od 5 000 do 50 000 złotych;
  • które nie przewidują wynagrodzeń oraz stypendiów naukowych, z wyjątkiem wynagrodzeń wykonawców zbiorowych niebędących pracownikami podmiotu, w którym realizowane jest działanie;
  • które nie przewidują zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo-badawczej, urządzeń lub oprogramowania.

Wnioski mogą być składane przez osoby, które:

  • uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy lub pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji i leczenia;
  • nie kierowały i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na przyznanie stypendiów doktorskich lub staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;
  • w dniu złożenia wniosku są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

Szczegółowe informacje o konkursie Miniatura 1 można znaleźć na stronie internetowej NCN.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach