Sierpniowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w sierpniu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje oraz ze względu na rodzaj konkursu - krajowy lub zagraniczny.

Konkursy krajowe:

Konkursy zagraniczne:

KONKURSY KRAJOWE

 

Od 15 czerwca 2016 r. w NCN uruchomiony został nabór wniosków w następujących konkursach:

 • MAESTRO 8 – na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe;
 • HARMONIA 8 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej;
 • SONATA BIS 6 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Nabór wniosków będzie trwał do 15 września 2016 r. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 sierpnia 2016 r. 

Zachęcamy także do zapoznania się z harmonogramem naboru wniosków w NCN w 2016 r. i 2017 r.

 • PIRE - Narodowe Centrum Nauki wspólnie z National Science Foundation (NSF) organizuje konkurs Partnerships for International Research and Education (PIRE). Do konkursu można składać wnioski, w których liderem jest naukowiec pracujący w USA. Do zespołu projektowego naukowiec może zaprosić współpracowników z krajów, które biorą udział w programie PIRE (m.in. Polska). Nabór wstępnych wniosków w konkursie trwa do 14 września 2016 r.  Pracowników UKSW obowiązuje termin składania wniosków do 31 sierpnia 2016 r.

 


 • BIOSTRATEG - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków w ramach III edycji konkursu ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO – BIOSTRATEG. Nabór wniosków będzie trwał od 16 sierpnia do 30 września 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 1 września 2016 r.

 • DIALOG - Celem programu jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do 30 czerwca 2019 r.  W celu złożenia wniosku prosimy o kontakt z Biurem ds. Badań Naukowych.

...................................................................................................................................................................................................

Nabór wniosków prowadzony będzie w następujących modułach:

 • Moduł Dziedzictwo narodowe - Przedmiotem konkursu jest opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służące jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej.
 • Moduł Uniwersalia 2.1 - Przedmiotem konkursu jest finansowanie przekładów na języki kongresowe (z priorytetem języka angielskiego) najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, obejmujących zarówno dawne, jak i nowe osiągnięcia nauk humanistycznych, w celu włączenia ich do międzynarodowego obiegu naukowego.
 • Moduł Uniwersalia 2.2 - Przedmiotem konkursu jest finansowanie projektów obejmujących wydania krytyczne (przekłady na język polski i naukowe opracowania edytorskie) najważniejszych dzieł należących do humanistyki światowej, w celu włączenia ich w obieg kultury narodowej.

Nabór wniosków będzie trwał od 15 września 2016 r. do 31 października 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 17 października 2016 r.


 • INNOWATOR MAZOWSZA - Samorząd Województwa Mazowieckiego uruchomił nabór wniosków w ramach VIII edycji konkursu Innowator Mazowsza. Konkurs adresowany jest m.in. do młodych naukowców i przedsiębiorców z województwa mazowieckiego, którzy mogą pochwalić się innowacyjnymi produktami bądź rozwiązaniami technologicznym. Nabór zgłoszeń w ramach konkursu będzie trwał do 22 września 2016 r.

 

SKOMPLIKOWANE I PROSTE

 

Redakcja miesięcznika "Forum Akademickie" ogłosiła nabór wniosków w ramach XII edycji konkursu na artykuł popularno-naukowy pn. "Skomplikowane i Proste". Nabór zgłoszeń w konkursie trwa do dnia 9 września 2016 r.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które nie ukończyły 35. roku życia: pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych oraz doktoranci.


 

STYPENDIUM IM. A. HUMBOLDTA

Stypendium mogą otrzymać aktywni naukowo, wybitni niemieccy uczeni posiadający stanowisko profesora, którzy chcą przyjechać do Polski na kilkumiesięczne pobyty naukowe. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 30 września 2016 r.

Konkurs jest skierowany do przedstawicieli wszystkich dziedzin nauki. Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać wyłącznie polscy naukowcy.

Dofinansowanie oferowane przez FNP wynosi 4 000 € miesięcznie. Stypendium jest przyznawane na okres od 3 do 6 miesięcy.

Szczegółowe informacje o konkursie mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

...................................................................................................................................................................................................

FIRST TEAM

 • FIRST TEAM - Celem programu jest rozwój kadr sektora B+R, wsparcie pierwszych zespołów badawczych prowadzonych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości) i zachęcenie do powrotu do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia na wczesnych etapach ich kariery naukowej lub osób mających przerwę w pracy badawczej. Wsparcie w ramach programu będzie udzielane zespołom prowadzącym badania w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach i posiadających partnera naukowego. Strona internetowa programu Nabór wniosków będzie trwał do 15 października 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 września 2016 r.

...................................................................................................................................................................................................

HOMING

 • HOMING - Celem programu jest rozwój kadr sektora B+R w ramach finansowania przełomowych projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości), ze szczególnym uwzględnieniem powrotów do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego. Strona internetowa programu. Nabór wniosków będzie trwał do 15 października 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 września 2016 r.


 

KONKURSY ZAGRANICZNE

 

NATO: NAUKA DLA POKOJU I BEZPIECZEŃSTWA/ SCIENCE FOR PEACE AND SECURITY


TEMATYKA

 • Finansowanie warsztatów, szkoleń i projektów badawczych dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Priorytety programu znajdują się na stronie NATO.
 • Szczególne znaczenie mają projekty bezpośrednio wspierające operacje i misje NATO oraz inicjatywy przeciwdziałające zagrożeniu terrorystycznemu oraz zagrożeniom związanym z wykorzystaniem broni chemicznej, biologicznej, radiologicznej lub jądrowej.
 • Wnioski składane są wspólnie przez uczonych z państw członkowskich i z państw partnerskich.

FINANSOWANIE

 • Finansowane koszty zakupu sprzętu, podróży, warsztatów, stypendiów, zarządzania
 • Nie są finansowane koszty pośrednie

TERMINY

 • 15 maja 2016 r.
 • 1 października 2016 r.

STRONA
http://www.nato.int/cps/en/natolive/78209.htm

 


 

 

 

EUROPEJSKA ORGANIZACJA BIOLOGII MOLEKULARNEJ/EMBO
STYPENDIA KRÓTKOTERMINOWE

TEMATYKA

 • Krótkie pobyty badawcze w laboratoriach w Europie i na świecie.
 • Badania z zakresu biologii molekularnej.
 • Dla naukowców ze stopniem doktora otrzymanym w ciągu ostatnich 10-u lat oraz dla doktorantów.

FINANSOWANIE

 • Dzienna dieta ok. 80-90 euro (zależnie od wybranej instytucji)
 • Koszty podróży

CZAS TRWANIA

 • Od 1 tygodnia do 3 miesięcy

TERMINY

 • Składanie wniosków przez cały rok
 • Minimum 3 miesiące przed planowaną wizytą

STRONA
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships

 

EMBO – Europejska Organizacja Biologii Molekularnej: long-term fellowships

TEMATYKA

 • Dłuższe pobyty badawcze w laboratoriach w Europie i na świecie.
 • Badania z zakresu biologii molekularnej.
 • Dla naukowców ze stopniem doktora otrzymanym nie wcześniej niż 2 lata przed datą składania wniosków

FINANSOWANIE

 • Ok. 2 tys. euro/m-c (zależnie od wybranej instytucji)
 • Koszty podróży
 • Dodatek rodzinny na dziecko do 18-ego roku życia

CZAS TRWANIA

 • 12-24 miesięcy

TERMINY

 • Ogłoszenie konkursu: 1 lipca 2016 r.
 • Składanie wniosków: 12 sierpnia 2016 r.

STRONY
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships#about


STYPENDIA EUROPEJSKIE MARII-SKŁODOWSKIEJ CURIE (program Horyzont 2020)/EUROPEAN FELLOWSHIPS

 

TEMATYKA

 • Realizacja projektu badawczego może odbywać się w instytucji naukowej lub przedsiębiorstwie w kraju UE lub stowarzyszonym.
 • Do konkursu wnioski mogą składać naukowcy z wszystkich obszarów badań.
 • Kierownikiem składanego projektu może być naukowiec ze stopniem doktora lub z co najmniej  4-letnim doświadczeniem badawczym.

FINANSOWANIE

 • 5 750 euro/miesiąc (w zależności od kraju, łącznie z dodatkiem rodzinnym)
 • 800 euro/miesiąc na badania
 • 650 euro/miesiąc na zarządzanie  i koszty pośrednie

CZAS TRWANIA

 • 12-24 miesięcy

TERMINY

 • Ogłoszenie konkursu: 12 kwietnia 2016 r.
 • Składanie wniosków: 14 września 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 14 sierpnia 2016 r.

STRONA INTERNETOWA

Kliknij i przejdź do strony programu

....................................................................................................................................................................................................

STYPENDIA ŚWIATOWE MARII-SKŁODOWSKIEJ CURIE (program Horyzont 2020)/GLOBAL  FELLOWSHIPS

 

TEMATYKA

 • Realizacja projektu badawczego w instytucji naukowej lub przedsiębiorstwie poza Europą.
 • Do konkursu wnioski mogą składać naukowcy z wszystkich obszarów badań.
 • Kierownikiem składanego projektu może być naukowiec ze stopniem doktora lub z co najmniej  4-letnim doświadczeniem badawczym.

FINANSOWANIE

 • 5 750 euro/miesiąc (w zależności od kraju, łącznie z dodatkiem rodzinnym)
 • 800 euro/miesiąc na badania
 • 650 euro/miesiąc na zarządzanie  i koszty pośrednie

CZAS TRWANIA

 • 12-24 miesięcy
 • obowiązek powrotu do Europy na 12 m-cy

TERMINY

 • Ogłoszenie konkursu: 12 kwietnia 2016 r.
 • Składanie wniosków: 14 września 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 14 sierpnia 2016 r.

STRONA INTERNETOWA

Klijnij i przejdź do strony programu


POBYTY BADAWCZE W JAPONII

FINANSOWANIE

 • 220 tys. jenów/m-c
 • 120 tys. jenów koszty relokacji
 • ubezpieczenie
 • koszty podróży

CZAS TRWANIA

 • 3-6 miesięcy

TERMINY

 • Składanie wniosków: 31 sierpnia 2016

STRONA
http://www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en

 


ERC ADVANCED GRANT

Konkurs adresowany jest do aktywnych naukowców, którzy mogą pochwalić się istotnymi osiągnięcia naukowymi zdobytymi w przeciągu ostatnich 10 lat kariery. Nabór wniosków prowadzony jest do 1 września 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 1 sierpnia 2016 r.

Zgłaszany projekt może dotyczyć dowolnej dziedziny nauki. Projekt może trwać do 5 lat. Na realizację projektu można uzyskać do 2,5 mln euro.

...................................................................................................................................................................................................

ERC STARTING GRANT

Europejska Rada ds. Nauki (European Research Council) uruchomiła nabór wniosków w ramach konkursu ERC Starting Grant. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców - od 2 do 7 lat po obronie doktoratu. Nabór wniosków prowadzony jest do 18 października 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 18 września 2016 r.

Zgłaszany projekt może dotyczyć dowolnej dziedziny nauki. Projekt może trwać do 5 lat. Na realizację projektu można uzyskać do 1,5 mln euro.

 


 

MAŁE GRANTY

 

TEMATYKA

 • Wspieranie współpracy naukowej (badania, konferencje, publikacje) między Polską, Czechami, Węgrami i Słowacją.
 • Wymagany udział instytucji naukowych minimum z 3 krajów Grupy Wyszehradzkiej.

FINANSOWANIE

 • Maksymalnie 6 tysięcy euro
 • Dofinansowanie 80% kosztów projektu; 20%- wkład własny (akceptowany wkład rzeczowy)

CZAS TRWANIA

 • Długość projektów: maksymalnie 6 miesięcy.

TERMINY

 • Składanie wniosków: 1 września 2016, 1 grudnia 2016

STRONA
http://visegradfund.org/grants/small-grants

.................................................................................................................................................................................................

STANDARDOWE GRANTY

TEMATYKA

 • Wspieranie współpracy naukowej (badania, konferencje, publikacje) między Polską, Czechami, Węgrami i Słowacją.
 • Wymagany udział instytucji naukowych minimum z 3 krajów Grupy Wyszehradzkiej.

FINANSOWANIE

 • Powyżej 6 tysięcy euro (średni koszt projektu: 10 -15 tys. euro)
 • Dofinansowanie 80% kosztów projektu; 20%- wkład własny (akceptowany wkład rzeczowy)

CZAS TRWANIA

 • Długość projektów: maksymalnie 12 miesięcy.

TERMINY

 • Składanie wniosków: 15 września 2016 r.

STRONA
http://visegradfund.org/grants/standard-grants


 

KONKURS GŁÓWNY

 

W ramach naborów wniosków można uzyskać środki na projekty badawcze i konferencje naukowe realizowane we współpracy z partnerem z Niemiec (uczelnią lub inną instytucją naukową) w dziedzinie nauk humanistycznych, kulturoznawstwa oraz prawoznawstwa, nauk społecznych i ekonomicznych.

W kategorii projektów badawczych wprowadzono cztery priorytety tematyczne:

 • Transfer kultury i wiedzy
 • Procesy europeizacji
 • Zmiana norm i wartości
 • Wielojęzyczność.

W ramach konkursu głównego można uzyskać wsparcie do 100 tys. euro. Średnia kwota dotacji wynosi pomiędzy 50.000 euro a 70.000 euro - strona internetowa konkursu głównego.

Nabór wniosków trwa do 15 października 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 września 2016 r.

...................................................................................................................................................................................................

KONKURS UPROSZCZONY

W ramach naborów wniosków można uzyskać środki na projekty badawcze i konferencje naukowe realizowane we współpracy z partnerem z Niemiec (uczelnią lub inną instytucją naukową) w dziedzinie nauk humanistycznych, kulturoznawstwa oraz prawoznawstwa, nauk społecznych i ekonomicznych.

W kategorii projektów badawczych wprowadzono cztery priorytety tematyczne:

 • Transfer kultury i wiedzy
 • Procesy europeizacji
 • Zmiana norm i wartości
 • Wielojęzyczność.

W ramach konkursu uproszczonego można uzyskać wsparcie do 12 tys. euro - strona internetowa konkursu uproszczonego.

Nabór wniosków trwa do 1 listopada 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 1 października 2016 r.

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach