Mobilność Plus IV - konkurs na zagraniczne staże naukowe

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego otworzyło nabór wniosków w ramach IV edycji programu Mobilność Plus. W ramach programu można zdobyć środki finansowe przeznaczone na finansowanie zagranicznych pobytów uczestników programu, w celu udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych. Termin składania wniosków upływa 15 kwietnia 2015 r. Pracowników i Doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 marca 2015 r.

Program adresowany jest do osób, które są zatrudnione w jednostce naukowej na podstawie umowy o pracę lub mianowania oraz doktorantów, o ile nie ukończyli 35. roku życia. Wyjazd do zagranicznego ośrodka naukowego może rozpocząć się nie wcześniej niż 1 listopada 2015 r. Pobyt w zagranicznym ośrodku naukowym może trwać od 6 do 36 miesięcy.

Wsparcie w ramach programu przyznawane jest w kwotach zryczałtowanych:

  • a). w wysokości 10 000 zł na każdy miesiąc pobytu uczestnika programu w miejscowości, w której lub w pobliżu której znajduje się zagraniczny ośrodek;
  • b). w wysokości 2 000 zł na każdy miesiąc pobytu małżonka uczestnika programu w miejscowości, o której mowa w lit. a, jeśli nie będzie otrzymywać wynagrodzenia za pracę z innych źródeł;
  • c). w wysokości 1 000 zł na osobę na każdy miesiąc pobytu niepełnoletniego dziecka uczestnika programu w miejscowości, o której mowa w lit. a;
  • d). w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia, na każde pełne 6 miesięcy pobytu z przeznaczeniem na podróże uczestnika programu, jego małżonka i niepełnoletnich dzieci między miejscem zamieszkania uczestnika programu a miejscowością, o której mowa w lit a. Kwota stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą zryczałtowaną a kwotą faktycznie wydatkowaną na odbytą podróż pozostaje do dyspozycji uczestnika programu do wykorzystania na cele, o których mowa w lit. a-c. Jeśli podróż się nie odbędzie, kwota przysługująca na podróże podlega zwrotowi.

Jeżeli miejscowość, w której lub w pobliżu której znajduje się zagraniczny ośrodek, zlokalizowana jest na terytorium państwa należącego do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, kwoty zryczałtowane, o których mowa w pkt 1.2. lit. a-c, podwyższa się o 30%.

Więcej informacji o konkursie mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej MNiSW.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach