Rozliczenie badań statutowych 2014

Przypominamy, że zgodnie z § 30.2. Zarządzenia Nr 18/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zasad wnioskowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych ze środków na działalność statutową:


Dokumenty stanowiące podstawę rozliczenia finansowego projektu, w tym umowy i rachunki, które mają być finansowane z przyznanej dotacji składa się do 20 listopada roku, na który została przyznana dotacja.

20 listopada 2014 r. upływa więc termin składania w Biurze ds. Badań Naukowych dokumentów stanowiących podstawę rozliczenia finansowego projektów, realizowanych w ramach badań finansowanych ze środków na działalność statutową. Do 20 listopada 2014 r. w BBN należy złożyć wszelkie delegacje, faktury, umowy o dzieło, umowy zlecenia, rachunki oraz rozliczyć ewentualne wynagrodzenia. Po tym terminie ww. dokumenty nie będą przyjmowane oraz rozliczane, a projekt zostanie uznany za nierozliczony. Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia jest pełne rozliczenie merytoryczne projektu (§ 31.4).


Osoby, które planują dostarczyć po 20 listopada 2014 r. faktury z datami do 20 listopada 2014 r. włącznie, muszą poinformować BBN o kwocie faktury i planowanej dacie jej złożenia.

Przypominamy także, że zgodnie z § 32.1. Zarządzenia Nr 18/2014 Rektora UKSW:

W szczególnych przypadkach, za pisemną zgodą Dziekana, po konsultacji z przewodniczącym komisji wydziałowej właściwej ds. badan naukowych, zezwala się na przedłużenie terminu realizacji projektu.
 

Maksymalny termin przedłużenia realizacji projektu to 30 czerwca roku następującego po roku przyznania dotacji (§ 32.2.). W celu przedłużenia terminu realizacji projektu, należy zwrócić się z prośbą do Dziekana o zawarcie aneksu. Aneks musi być zawarty do końca listopada 2014 r. (§ 32.3.).  


Przypominamy także, że zgodnie z § 31.1. Zarządzenia Nr 18/2014 Rektora UKSW:

Termin ostatecznego rozliczenia merytorycznego zgłoszonego projektu upływa z dniem 30 grudnia roku, na który została przyznana dotacja, z uwzględnieniem § 32.
 

Osoby, które przedłużyły termin realizacji projektu, mogą dostarczać dokumenty finansowe do BBN od 1 stycznia 2015 r. Dostarczane dokumenty muszą być wówczas wystawione w 2015 r.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach