Październikowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować we październiku w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje.

 

Od 15 września 2014 r. prowadzony jest nabór w ramach kolejnych konkursów NCN. Doktorantów i pracowników UKSW obowiązuje termin składania wniosków do 15 grudnia 2014 r.

 • PRELUDIUM 8 - konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
 • SONATA 8 - konkurs na projekty badawcze, mające na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora;
 • OPUS 8 - konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
 • BEETHOVEN 1 - konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce.

 


 • START - konkurs skierowany jest do młodych, stojących u progu kariery badaczy, którzy już mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie nauki. Stypendia stanowią dowód uznania dla dotychczasowych osiągnięć naukowych młodych uczonych i są dla nich zachętą do dalszego rozwoju poprzez umożliwienie im pełnego poświęcenia się pracy badawczej. Nabór wniosków trwa do 31 października 2014 r. Doktorantów i pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 20 października 2014 r.  Szczegółowe informajce o konkursie Start można znaleźć na stronie FNP.
 • IMPULS - Celem konkursu jest promowanie badań aplikacyjnych oraz rozwój umiejętności z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych. Nabór wniosków będzie trwał do 5 listopada 2014 r. Doktorantów i pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 31 października 2014 r. Szczegółowe informajce o konkursie Impuls można znaleźć na stronie FNP.
 • eNgage - Konkurs adresowany jest do osób popularyzyujących naukę. Głównym celem konkursu eNgage jest rozwój umiejętności z zakresu popularyzacji nauki lub prezentacji wyników badań naukowych dla różnych grup odbiorców niebędących naukowcami, przede wszystkim dla młodzieży i studentów. Nabór wniosków trwa do 30 listopada 2014 r.  Doktorantów i pracowników UKSW obowiązuje termin składania wniosków do 17 listopada 2014 r. Szczegółowe informajce o konkursie eNgage można znaleźć na stronie FNP.

 • BIOSTRATEG - Program obejmuje pięć strategicznych obszarów problemowych, wynikających bezpośrednio z Krajowego Programu Badań, zgodnych z priorytetowymi kierunkami badań prowadzonych obecnie w Unii Europejskiej i na świecie. Obszarami tymi są:
  1.    Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności;
  2.  Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej;
  3.    Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;
  4.    Ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
  5.    Leśnictwo i przemysł drzewny.

Termin składania wniosków upływa 13 października 2014 r. Więcej informacji o konkursie mogą Państwo znaleźć na stronie NCBiR.