Wrześniowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować we wrześniu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje.

 

Od 16 czerwca 2014 r. do 16 września 2014 r. prowadzony jest nabór wniosów w kolejnych konkursach NCN. 

 • MAESTRO 6 – na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe;
 • HARMONIA 6 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej;
 • SONATA BIS 4 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Od 15 września 2014 r. prowadzony będzie także nabór w ramach kolejnych konkursów NCN. Doktorantów i pracowników UKSW obowiązuje termin składania wniosków do 15 grudnia 2014 r.

 • PRELUDIUM 8 - konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
 • SONATA 8 - konkurs na projekty badawcze, mające na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora;
 • OPUS 8 - konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
 • BEETHOVEN 1 - konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce.

 


 • IMPULS - Celem konkursu jest promowanie badań aplikacyjnych oraz rozwój umiejętności z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych. Nabór wniosków będzie trwał do 30 września 2014 r. Doktorantów i pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 8 września 2014 r. Więcej infiormacji mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej FNP.
 • INTER - Konkurs skierowany do młodych naukowców popularyzujących wyniki swoich badań naukowych. Nabór wniosków będzie trwał do 30 września 2014 r. Pracowników i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków 22 września 2014 r. Więcej informacji mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej FNP.
 • eNgage - Konkurs adresowany jest do osób popularyzyujących naukę. Nabór wniosków trwa do 30 września 2014 r. Doktorantów i pracowników UKSW obowiązuje termin składania wniosków do 20 września 2014 r. Szczegółowe informajce o konkursie eNgage można znaleźć na stronie FNP.
 • START - konkurs skierowany jest do młodych, stojących u progu kariery badaczy, którzy już mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie nauki. Stypendia stanowią dowód uznania dla dotychczasowych osiągnięć naukowych młodych uczonych i są dla nich zachętą do dalszego rozwoju poprzez umożliwienie im pełnego poświęcenia się pracy badawczej. Nabór wniosków trwa do 31 października 2014 r. Doktorantów i pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 20 października 2014 r.  Szczegółowe informajce o konkursie eNgage można znaleźć na stronie FNP.

 • BIOSTRATEG - Program obejmuje pięć strategicznych obszarów problemowych, wynikających bezpośrednio z Krajowego Programu Badań, zgodnych z priorytetowymi kierunkami badań prowadzonych obecnie w Unii Europejskiej i na świecie. Obszarami tymi są:
  1.    Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności;
  2.  Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej;
  3.    Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;
  4.    Ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
  5.    Leśnictwo i przemysł drzewny.

Termin składania wniosków upływa 13 października 2014 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 września 2014 r. Więcej informacji o konkursie mogą Państwo znaleźć na stronie NCBiR.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach