Biostrateg - I nabór wniosków

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków w ramach I edycji konkursu ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO – BIOSTRATEG. Termin składania wniosków upływa 13 października 2014 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 września 2014 r.

Do konkursu można zgłaszać projekty o budżecie nie mniejszym niż 10 mln zł. NCBiR ustaliło następujące obszary tematyczne, które mogą być poruszane w zgłaszanych projektach:

  • Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności
  • Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej
  • Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa
  • Ochrona bioróżnorodności i zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej
  • Leśnictwo i przemysł drzewny

Szczegóły zagadnień badawczych z każdego obszaru tematycznego można znaleźć w załączniku 2. do regulaminu konkursu.

Wniosek w konkursie może składać konsorcjum naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.), tj. grupa co najmniej trzech jednostek organizacyjnych mających siedzibę na terytorium RP, w której skład wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa spełniająca kryteria organizacji badawczej określone w art. 30 pkt 1 Ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych oraz co najmniej jeden przedsiębiorca będący przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 1 Załącznika I do Ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych posiadający gotowość do wdrożenia rozwiązania będącego wynikiem Projektu oraz uzupełniająco do minimalnego składu konsorcjum wskazanego powyżej: jednostki naukowe, przedsiębiorcy lub inne jednostki organizacyjne.

Więcej informacji o konkursie Biostrateg mogą znaleźć Państwo na stronie NCBiR.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach