Sierpniowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w sierpniu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje.

 

Od 16 czerwca 2014 r. prowadzony jest nabór wniosów w kolejnych konkursach NCN. Doktorantów i pracowników UKSW obowiązuje termin składania wniosków do 15 sierpnia 2014 r.

 • MAESTRO 6 – na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe;
 • HARMONIA 6 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej;
 • SONATA BIS 4 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

 • VI konkurs badawczy NBP - W ramach konkursu finansowane będą projekty zgodne z „Ramowym programem badań ekonomicznych NBP na lata 2013-2016”. Wnioski mogą składać m.in. pracownicy naukowo-dydaktyczni, doktoranci i studenci wyższych uczelni, pracownicy instytutów badawczych, instytucji administracji państwowej i instytucji finansowych oraz inne osoby prowadzące badania ekonomiczne. Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia 2014 r. Studentów, doktorantów i pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 4 sierpnia 2014 r.  Więcej informacji mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego.

 • IMPULS - Celem konkursu jest promowanie badań aplikacyjnych oraz rozwój umiejętności z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych. Nabór wniosków będzie trwał do 30 września 2014 r. Doktorantów i pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 8 września 2014 r. Więcej infiormacji mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej FNP.
 • INTER - Konkurs skierowany do młodych naukowców popularyzujących wyniki swoich badań naukowych. Nabór wniosków będzie trwał do 30 września 2014 r. Pracowników i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków 22 września 2014 r. Więcej informacji mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej FNP.

 • BIOSTRATEG - Program obejmuje pięć strategicznych obszarów problemowych, wynikających bezpośrednio z Krajowego Programu Badań, zgodnych z priorytetowymi kierunkami badań prowadzonych obecnie w Unii Europejskiej i na świecie. Obszarami tymi są:
  1.    Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności;
  2.  Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej;
  3.    Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;
  4.    Ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
  5.    Leśnictwo i przemysł drzewny.

Termin składania wniosków upływa 13 października 2014 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 września 2014 r. Więcej informacji o konkursie mogą Państwo znaleźć na stronie NCBiR.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach