FNP: Nabór wniosków w konkursie START

Do 31 października 2013 r. trwa nabór wniosków w ramach programu START, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs skierowany jest do doktorantów oraz doktorów, którzy nie przekroczyli 30. roku życia. Doktorantów i pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 18 października 2013 r.

Zgodnie z założeniami program START skierowany jest do młodych, stojących u progu kariery badaczy, którzy już mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie nauki. Stypendia stanowią dowód uznania dla dotychczasowych osiągnięć naukowych młodych uczonych i są dla nich zachętą do dalszego rozwoju poprzez umożliwienie im pełnego poświęcenia się pracy badawczej.

O stypendia mogą się ubiegać młodzi uczeni, którzy:

  • nie przekroczyli wieku 30 lat w roku (rocznik od 1983) składania wniosku (lub 32 lat w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych/macierzyńskich - rocznik od 1981),
  • są pracownikami (ze stopniem naukowym magistra lub doktora) lub doktorantami w szkole wyższej lub innej krajowej instytucji, do której celów statutowych należy prowadzenie badań naukowych,
  • mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe).

Podstawę oceny kandydata stanowi jego dorobek naukowy oraz przedstawione plany badawcze.

Rejestracja kandydatów odbywa się za pośrednictwem formularza wniosku online. Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku należy zapoznać się z Regulaminem stypendiów oraz z Instrukcją przygotowania wniosku START 2014.

We wnioskach jako wnioskodawcę należy wpisać Prorektora ds. Nauki i Rozwoju - prof. dra hab. Cezarego Mika.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane w kwietniu 2014 r. Fundacja przyzna 130 stypendiów po 28 000 zł każde.

Szczegóły Programu START znajdą Państwo na stronie internetowej FNP.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach