Czerwcowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w czerwcu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje.

Nabór wniosków na uzyskanie dofinansowania projektów badawczych finansowanych ze środków na działalność statutową.

Nabór wniosków trwa do 17 czerwca 2013 r.  Wnioski należy składać w Biurze ds. Badań Naukowych (ul. Dewajtis 5, Stary budynek, pokoje 050, 050A). Przypominamy, że od 24 kwietnia 2013 r. obowiązuje Zarządzenie Nr 23/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad wnioskowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych ze środków na działalność statutową.

Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Formularze związane z badaniami i konferencjami.


 • PRELUDIUM 5 - konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
 • SONATA 5 - konkurs na projekty badawcze, mające na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora;
 • OPUS 5 - konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

Nabór wniosków we wszystkich konkursach trwa od 15 marca 2013 r. do 15 czerwca 2013 r. Na UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 maja 2013 r. 

 • MAESTRO 5 – na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe;
 • HARMONIA 5 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej;
 • SONATA BIS 3 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Nabór wniosków we wszystkich konkursach trwa od 15 czerwca 2013 r. do 16 września 2013 r. Na UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 sierpnia 2013 r


 • MONOGRAFIE - program umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium. Do konkursu swoje prace mogą zgłaszać autorzy polscy oraz autorzy zagraniczni, o ile tematyka ich pracy dotyczy spraw polskich, a sama praca została napisana w języku polskim.

Nabór wniosków w trybie ciągłym (najbliższy termin 26 sierpnia 2013 r.). Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie www.fnp.org.pl.


 • Mobilność Plus III - konkurs adresowany do młodych naukowców zatrudnionych w jednostkach naukowych oraz uczestników studiów doktoranckich. W ramach konkursu finanswoane są wyjazdy w celu prowadzenia badań w zagranicznych jednostkach naukowych. Wyjazd musi zaczynać się po 1 lutego 2014 r. i trwać od 6 do 36 miesięcy. Przyjmowane są wnioski dotyczące badań z dowolnej dziedziny nauki. Nie ma ograniczeń przy wyborze kraju, w którym prowadzone będą badania. Ryczałtem finansowane są koszty przejazdu oraz pobytu w zagranicznej jednostce naukowej.

Nabór wniosków trwa do 31 lipca 2013 r. Wewnętrzny termin składania wniosków na UKSW upływa 30 czerwca 2013 r. Więcej szczegółów znajdą Państwo na stwonie MNiSW.

 • Narodowy Program Rozwoju Humanistyku - konkurs adresowany do nauczycieli akademickich oraz doktorantów z otwartym przewodem doktorskim.  Wnioski przyjmowane są trzech modułach badawczych.
 1. Moduł 1.1 - konkurs o finansowanie projektów badawczych obejmujących badania naukowe dotyczące długofalowych prac dokumentacyjnych, edytorskich i badawczych o fundamentalnym znaczeniu dla dziedzictwa i kultury narodowe.
 2. Moduł 1.2 - konkurs o finansowanie projektów badawczych realizowanych we współpracy międzyśrodowiskowej i interdyscyplinarnej przez naukowców polskich i zagranicznych.
 3. Moduł 2.1 - konkurs o finansowanie projektów badawczych o istotnym znaczeniu dla rozwoju humanistyki realizowanych przez doktorantów w ramach współpracy interdyscyplinarnej, międzyinstytucjonalnej lub międzynarodowej.

Nabór wniosków trwa od 20 czerwca do 31 lipca 2013 r. Pracowników i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 8 lipca 2013 r. Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie MNiSW.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach