Mobilność Plus: Nabór wniosków

Ministerswto Nauki i Szkolnictwa Wyższego otworzyło nabór wniosków w ramach konkursu Mobilność Plus. Jego adresatami są młodzi naukowcy oraz uczestnicy studiów doktoranckich. W ramach konkursu finansowane są zagraniczne pobyty w celu udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych. Termin składania wniosków upływa 31 lipca br. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 30 czerwca 2013 r.

W konkursie może brać udział młody naukowiec, który jest:

  • zatrudniony w jednostce naukowej na podstawie umowy o pracę lub mianowania, będący:
  1. pracownikiem naukowym lub naukowo-dydaktycznym w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742 i 1544), albo
  2. pracownikiem naukowym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455), albo
  3. pracownikiem naukowym lub badawczo-technicznym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092);

albo

  • będący uczestnikiem studiów doktoranckich.

Badania prowadzone w trakcie wyjazdu mogą dotyczyć dowolnej dziedziny nauki. Wyjazd może trwać od 6 do 36 miesięcy i może się zacząć nie wcześniej niż 1 lutego 2014 r. W ramach programu przyznawane jest następujace finansowanie w formie ryczałtu:

  1. w wysokości 10 000 zł na każdy miesiąc pobytu uczestnika programu w miejscowości, w której lub w pobliżu której znajduje się zagraniczny ośrodek;
  2. w wysokości 2 000 zł na każdy miesiąc pobytu małżonka uczestnika programu w miejscowości, o której mowa w lit. a;
  3. w wysokości 1 000 zł na osobę na każdy miesiąc pobytu niepełnoletniego dziecka uczestnika programu w miejscowości, o której mowa w lit. a;
  4. w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia, na każde pełne 6 miesięcy pobytu z przeznaczeniem na podróże w obie strony uczestnika programu, jego małżonka i niepełnoletnich dzieci między miejscem zamieszkania uczestnika programu a miejscowością, o której mowa w lit a. Kwota niewykorzystana na podróże po ich odbyciu może zostać wykorzystana na cel, o którym mowa w lit. a-c.

Szczegółowe informacje dotyczące programu Mobilność Plus znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach