Konkursy MNiSW

 

 

 

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki został ustanowiony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dnia 8 listopada 2010 r. Celem Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki jest zapewnienie rozwoju badań humanistycznych o zasadniczym znaczeniu dla zachowania polskiej tożsamości narodowej, w tym dotyczących kultury narodowej, a także wsparcie działań mających na celu upowszechnienie wyników polskich badań humanistycznych i polskiej myśli humanistycznej na świecie.


Program zapewni stabilne warunki dla realizacji i finansowania kluczowych, długoterminowych przedsięwzięć badawczych, edytorskich i dokumentacyjnych wymagających tworzenia oraz utrzymania wysoko wyspecjalizowanych i stabilnych zespołów badawczych.


Program ma także zapewnić warunki dla rozwoju naukowego młodych humanistów poprzez wspieranie projektów realizowanych przez doktorantów oraz finansowanie stypendiów doktorskich i post-doktorskich.

Program obejmuje następujące moduły:

  • Moduł Dziedzictwo narodowe - Przedmiotem konkursu jest opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służące jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej.
  • Moduł Uniwersalia 2.1 - Przedmiotem konkursu jest finansowanie przekładów na języki kongresowe (z priorytetem języka angielskiego) najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, obejmujących zarówno dawne, jak i nowe osiągnięcia nauk humanistycznych, w celu włączenia ich do międzynarodowego obiegu naukowego.
  • Moduł Uniwersalia 2.2 - Przedmiotem konkursu jest finansowanie projektów obejmujących wydania krytyczne (przekłady na język polski i naukowe opracowania edytorskie) najważniejszych dzieł należących do humanistyki światowej, w celu włączenia ich w obieg kultury narodowej.
  • Moduł Fundamenty - Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów obejmujących zadania: 1. przyczyniające się do stworzenia fundamentów dla pogłębionych i syntetycznych badań nad problematyką dziejów Polski na przełomie średniowiecza i nowożytności; 2. podejmujące problematykę jagiellońską w różnych dziedzinach nauki oraz stwarzające podstawy do współpracy międzynarodowej; 3. tworzące nową bazę dokumentacyjną i źródłową pozwalającą  nadać badaniom nad epoką jagiellońską nową jakość i przyczyniające się  do wyłonienia nowych zespołów badawczych.

 

Szczegółowe informacje o naborze wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki znajdą Państwo na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - www.nauka.gov.pl.


 

Diamentowy Grant

Program adresowany do osób, które ukończyły trzeci rok jednolitych studiów magisterskich lub ukończyły studia pierwszego stopnia. W ramach konkursu uzyskać można do 200 tys. zł na prowadzenie własnych badań naukowych. Zgłaszany projekt nie może trwać dłużej niż 48 miesięcy. W ramach projektu finansowane może być wynagrodzenie wybitnie uzdolnionego absolwenta lub studenta. Może ono wynosić do 2,5 tys. zł miesięcznie.

Do programu Diamentowy Grant mogą być zgłoszone projekty badawcze stanowiące kontynuację badań naukowych prowadzonych pod kierunkiem opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego przez wybitnie uzdolnionych absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz studentów po ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich. Wniosek wypełnić trzeba w systemie OSF.

Szczegółowe informacje o programie Diamentowy Grant znajdą Państwo na stronie Ministerstwa.


 

Dialog

Program Dialog ukierunkowany jest na wspieranie działań zmierzających do:

  • implementacji rozwiązań prowadzących do podwyższania jakości i konkurencyjności prowadzonych badań naukowych, w tym związanych z umiędzynarodowieniem, efektywną ewaluacją podejmowanych działań, wzmacnianiem kadry naukowo-dydaktycznej;
  • pobudzenia innowacyjności oraz stworzenia mechanizmów współpracy między nauką a gospodarką;
  • wzmocnienia potencjału oraz stymulowania rozwoju nauk humanistycznych i społecznych.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie internetowej MNiSW.