Rozwój Czasopism Naukowych - nabór wniosków

Photo by Maarten van den Heuvel on UnsplashOd 6 września 2021 r. do 5 listopada 2021 r. godz. 16:00 Ministerstwo Edukacji i Nauki prowadzi nabór wniosków w ramach programu Rozwój Czasopism Naukowych. Przedmiotem programu jest wsparcie polskich czasopism naukowych, zwanych dalej „czasopismami’, w realizacji strategii ich rozwoju obejmujących działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopism na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopism w międzynarodowym obiegu naukowym.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie programu „Rozwój czasopism naukowych” do udziału w konkursie może być zgłoszony projekt:

 1. dotyczący czasopisma, które spełnia łącznie następujące warunki:
  • ma adres redakcji lub wydawcy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • jest ujęte w:
   • wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy oraz
   • jednej z międzynarodowych baz czasopism naukowych: Scopus, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Emerging Sources Citation Index lub European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+),
  • przyjęło i stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics);
 2. uwzględniający upowszechnianie w Internecie artykułów naukowych, które zostały opublikowane w czasopiśmie, w trybie otwartego dostępu, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wydania numeru czasopisma;
 3. uwzględniający nieodpłatne przekazanie czasopisma do repozytorium cyfrowego Biblioteki Narodowej w terminie określonym w pkt 2 i udzielenie Bibliotece Narodowej nieodpłatnej licencji niewyłącznej w celu publicznego udostępniania opublikowanych w czasopiśmie artykułów naukowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, bez żadnych ograniczeń (w tym bez ograniczeń technicznych lub zabezpieczeń technicznych) w ramach Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona oraz Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica;
 4. uwzględniający wykorzystywanie w czasopiśmie cyfrowych identyfikatorów dokumentów elektronicznych (DOI – Digital Object Identifier) i unikalnych identyfikatorów naukowców (ORCID – Open Researcher and Contributor ID) będących autorami opublikowanych w czasopiśmie artykułów naukowych;
 5. którego okres realizacji nie przekracza 24 miesięcy;
 6. który nie obejmuje kosztów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu państwa lub z budżetu Unii Europejskiej.
Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach