Program PROM

 

UWAGA

 

Na podstawie § 5 Zarządzenia Nr 23/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, uprzejmie informujemy, że wnioski o udział w programie PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej można składać mailowo:

- doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, wysyłają dokumenty d p. Ludmiły Grudniak-Wal l.grudniak@uksw.edu.pl; lub u p. Katarzyny Mikołajczyk k.mikolajczyk@uksw.edu.pl,

- doktoranci kształcący się w Szkole Doktorskiej UKSW , wysyłają dokumenty do p. Justyny Bors-Janusz j.bors-janusz@uksw.edu.pl.

Przy podpisywaniu umowy należy dostarczyć również  ww. dokumenty w wersji papierowej.

Jednocześnie informujemy, że wyjazdy będzie można realizować po ustaniu przeszkód wynikających z epidemii.


 

 

Program PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

1. Wsparcie udzielane w ramach Programu obejmuje w szczególności:
 • udział w szkole letniej;
 • pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej/artykułu naukowego;
 • wykonanie kwerend archiwalnych/bibliotecznych;
 • udział w krótkich formach kształcenia;
 • aktywny udział w konferencji zagranicznej;
 • udział w szkoleniach.
2. Uczestnikami Programu będą:
 • doktoranci stacjonarnych studiów doktoranckich (36 osób), którzy w roku akademickim 2019/2020 będą na II, III, lub IV roku kształcenia oraz wybitni doktoranci, którzy z powodów zdrowotnych lub ze względu na przedłużające się badania korzystają z wydłużenia okresu studiów doktoranckich, osoby korzystające z urlopu macierzyńskiego lub urlopu na prawach urlopu macierzyńskiego.
 • doktoranci Szkoły Doktorskiej UKSW (15 osób) realizujący wyjazd do zagranicznej instytucji naukowej w celu pozyskania materiałów do pracy doktorskiej lub przeprowadzenia kwerendy archiwalnej/bibliotecznej;
 • kadra akademicka z UKSW i spoza UKSW (8 osób), biorąca udział w kształceniu doktorantów nie przekraczająca w dniu rozpoczęcia wyjazdu, co do zasady, 40. roku życia; 
 • doktoranci przyjeżdżający na UKSW z krajów europejskich, niekoniecznie wchodzących w skład Unii Europejskiej (52 osoby).
3. Harmonogram naboru kandydatów do Programu zakłada trzy edycje rekrutacji:
 • do 02 grudnia 2019 r.;
 • do 10 lutego 2020 r.;
 • do 10 kwietnia 2020 r.
4. Kwoty bazowe do wyliczania kosztów wyjazdu:
 
5. Dla doktorantów przyjeżdżających na „Szkołę Prawa polskiego” przewidziano dwie edycje rekrutacji:
 • do 31 marca 2020 r.;
 • do 31 maja 2020 r.

6. Dokumenty konkursowe: 

7. Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, składają dokumenty u p. Ludmiły Grudniak-Wal (l.grudniak@uksw.edu.pl; ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, Stary Gmach, p. 027) lub u p. Katarzyny Mikołajczyk (k.mikolajczyk@uksw.edu.pl, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, Łącznik, p. 501).
 
8. Doktoranci kształcący się w Szkole Doktorskiej UKSW , składają dokumenty u p. Justyny Bors-Janusz (j.bors-janusz@uksw.edu.pl; ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, Stary Gmach, pok. 027).

 

 

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach