Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki - nabory wniosków w 2021 r.

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki ogłosiła nabory wniosków w ramach konkursu uproszczonego (nabór wniosków do 1 grudnia 2021 r.) oraz konkursu głównego (nabór wniosków do 30 października 2021 r.) Kolejne nabory wniosków w ramach wymienionych konkursów będą otwarte w 2022 r.

 

Konkurs uproszczony

 

Wniosek musi spełniać następujące warunki :
  • Projekty muszą byċ realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami. Wyjątki są możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach.
  • Dotacja PNFN może stanowić najwyżej 70% kosztów całkowitych projektu. 30% wydatków zbiorowych powinny stanowiċ środki własne lub inne źródła finansowania.
  • Od 2018 r. fundacja wyznaczyła ze względu na ograniczone środki finansowe priorytet wspierania projektów o długofalowym działaniu (np. projekty, które mają szansę uzyskania dodatkowych środków z innych źródeł finansowania na kontynuację przedsięwzięcia lub perspektywę rozwinięcia z przyznanej dotacji większego projektu)

W ramach konkursu uproszczonego można uzyskać wsparcie do 10 tys. euro - strona internetowa konkursu uproszczonego.

 

Konkurs główny

 

Maksymalna kwota dotacji wynosi w tym konkursie 80.000 euro. Średnia kwota dotacji wynosi pomiędzy 50.000 euro a 70.000 euro. Udział procentowy pozytywnych decyzji wynosi 20-30%. 
 
Kwota dotacji winna być dzielona możliwie równo pomiędzy partnerów projektu z Polski i Niemiec, przy czym jedna ze stron może otrzymać maksymalnie 70 % środków. Niemniej jednak przyznane środki są zawsze wypłacane jednej instytucji - w Polsce albo w Niemczech - która to instytucja będzie odpowiedzialna za przekazanie środków drugiemu partnerowi.

W ramach konkursu głównego można uzyskać wsparcie do 80 tys. euro - strona internetowa konkursu głównego.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach