COVID-19: Zasady prowadzenia badań naukowych na UKSW

W dniu 1 czerwca 2020 r. w życie weszło Zarządzenie Nr 39/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. Poniżej prezentujemy wybrane zapisy zarządzenia w odniesieniu do prowadzenia badań naukowych.

UTRACIŁO MOC - PRZEWIŃ NIŻEJ

 

§ 3.1.

Utrzymuje się w mocy odwołanie wszelkich konferencji, imprez o charakterze ogólnouczelnianym, wydziałowym, sportowym oraz innych wydarzeń organizowanych przez UKSW, z wyłączeniem organizowanych w formie on-line.

§ 3.3.

Wstrzymuje się wszelkie wyjazdy służbowe zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów oraz studentów, a wyjazdy służbowe krajowe ogranicza się do bezwzględnie koniecznych.

§ 3.4.

Wstrzymuje się przyjazdy do Uniwersytetu gości zagranicznych.

§ 4.10.

Prowadzenie badań naukowych powinno odbywać się w warunkach bezpiecznych, uwzględniających aktualny stan zagrożenia dla zdrowia pracowników, studentów i doktorantów oraz obowiązujące przepisy prawa określające zasady świadczenia pracy.

Na podstawie ww. Zarządzenia utraciły moc:

 • Zarządzenie Nr 23/2020 Rektora UKSW z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
 • Zarządzenie Nr 26/2020 Rektora UKSW z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
 • Zarządzenie Nr 1/2020 Kanclerza UKSW z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

Zarządzenie Nr 39/2020 obowiązuje do odwołania.

 


UTRACIŁO MOC - PRZEWIŃ NIŻEJ

AKTUALIZACJA 23 LIPCA 2020 r.

Zarządzeniem nr Nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lipca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 39/2020 Rektora UKSW z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 zmieniona została treść § 3.3. Zarządzenia Nr 39/2020.

§ 3.3.

3. Wyjazdy służbowe pracowników, doktorantów, studentów:

1) wstrzymuje się wszelkie wyjazdy zagraniczne o charakterze dydaktycznym oraz udział w konferencjach krajowych i zagranicznych;
2) ogranicza się:
a) wyjazdy służbowe krajowe - do bezwzględnie koniecznych,
b) zagraniczne wyjazdy w celach badawczych - do niezbędnych w celu realizacji podjętych badań naukowych oraz po rekomendacji promotora w przypadku doktorantów i pod warunkiem złożenia oświadczenia o własnej odpowiedzialności za wyjazd i konsekwencjach z tym związanych (stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia) a także po powrocie zastosowania się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.”


UTRACIŁO MOC - PRZEWIŃ NIŻEJ

AKTUALIZACJA 10 WRZEŚNIA 2020 r.

Zarządzeniem Nr 58/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 września 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 39/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 zmieniona została treść § 3 Zarządzenia Nr 39/2020.

§ 3

 1. Wydarzenia organizowane przez UKSW o charakterze ogólnouczelnianym, wydziałowym oraz w ramach instytutów, w tym zebrania organów innych podmiotów, konferencje i wydarzenia sportowe, odbywają się przy zastosowaniu systemu teleinformatycznego (zdalnie). Za zgodą Rektora wydarzenia te mogą się odbywać w sposób mieszany lub stacjonarnie.
 2. Organy oraz podmioty kolegialne Uniwersytetu, organy samorządu studentów i doktorantów oraz komisje stypendialne, komisje i zespoły powołane w postępowaniach w sprawach nadania stopni i tytułu prowadzonych w UKSW, komisje i inne gremia działające na podstawie Statutu UKSW mogą podejmować uchwały w trybie obiegowym lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. § 2 ust. 1 i 4 stosuje się odpowiednio.
 3. Wstrzymuje się wszelkie wyjazdy zagraniczne o charakterze dydaktycznym oraz udział w konferencjach krajowych i zagranicznych organizowanych w sposób stacjonarny. Ogranicza się: 1) wyjazdy służbowe krajowe - do bezwzględnie koniecznych, 2) zagraniczne wyjazdy w celach badawczych - do niezbędnych w celu realizacji podjętych badań naukowych oraz po rekomendacji promotora w przypadku doktorantów i pod warunkiem złożenia oświadczenia o własnej odpowiedzialności za wyjazd i konsekwencjach z tym związanych (stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia) a także po powrocie zastosowania się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.
 4. Przy organizacji wydarzeń, o których mowa w ust. 1 i 2 ustala się maksymalny limit uczestników stacjonarnych na 100 osób z zachowaniem zasad dystansu społecznego oraz obowiązkowym zasłanianiem ust i nosa. Organizatorzy sporządzają listę osób uczestniczących w wydarzeniu wraz z ich danymi osobowymi i przechowują w siedzibie organizatora.
 5. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 4 nie stosuje się do inauguracji roku akademickiego oraz spotkań wspólnoty akademickiej zwoływanych przez władze rektorskie.”

UTRACIŁO MOC - PRZEWIŃ NIŻEJ

AKTUALIZACJA 1 PAŹDZIENIKA 2020 r.

Zarządzeniem Nr 65/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wprowadzono nowe zasady

§ 3

1. Wydarzenia organizowane przez UKSW o charakterze ogólnouczelnianym, wydziałowym oraz w ramach instytutów, w tym zebrania organów innych podmiotów, konferencje i wydarzenia sportowe, odbywają się przy zastosowaniu systemu teleinformatycznego (zdalnie), o ile przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub statutu UKSW przewidują taki tryb procedowania. Za zgodą Rektora wydarzenia te mogą się odbywać w sposób mieszany lub stacjonarnie.

2. Organy oraz podmioty kolegialne Uniwersytetu, organy samorządu studentów i doktorantów oraz komisje stypendialne, komisje i zespoły powołane w postępowaniach w sprawach nadania stopni i tytułu prowadzonych w UKSW, komisje i inne gremia działające na podstawie Statutu UKSW mogą podejmować uchwały w trybie obiegowym lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o ile przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub statutu UKSW przewidują taki tryb procedowania. § 2 i § 3 Zarządzenia Nr 34/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie określenia warunków zdalnego procedowania organów kolegialnych i komisji powołanych w postępowaniach o nadanie stopni naukowych oraz tytułu naukowego w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stosuje się odpowiednio.

3. Wstrzymuje się wszelkie wyjazdy i przyjazdy zagraniczne o charakterze dydaktycznym i szkoleniowym oraz udział w konferencjach krajowych i zagranicznych organizowanych w sposób stacjonarny. Ogranicza się:

1) wyjazdy służbowe krajowe - do bezwzględnie koniecznych,

2) zagraniczne wyjazdy i przyjazdy w celach badawczych - do niezbędnych w celu realizacji podjętych badań naukowych oraz po rekomendacji promotora w przypadku doktorantów i pod warunkiem złożenia oświadczenia o własnej odpowiedzialności za wyjazd i konsekwencjach z tym związanych (stanowiącego Załącznik  Nr  1 do niniejszego Zarządzenia) a także po powrocie zastosowania się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

4. Przy organizacji wydarzeń, o których mowa w ust. 1 i 2 ustala się maksymalny limit uczestników stacjonarnych na 100 osób z zachowaniem wymaganego reżimu sanitarnego, w tym zasad dystansu społecznego oraz obowiązkowym zasłanianiem ust i nosa. Organizatorzy sporządzają listę osób uczestniczących w wydarzeniu wraz z ich danymi osobowymi i przechowują w siedzibie organizatora oraz zapewniają środki ochrony osobistej.

5. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 4 nie stosuje się do inauguracji roku akademickiego oraz spotkań wspólnoty akademickiej zwoływanych przez władze rektorskie.

6. Zasady organizacji zajęć dydaktycznych i przeprowadzania egzaminów regulują odrębne przepisy.


UTRACIŁO MOC - PRZEWIŃ NIŻEJ

AKTUALIZACJA 28 PAŹDZIERNIKA 2021 r.

Zarządzeniem Nr 121/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wprowadzono nowe zasady.

§ 8.
[Wyjazdy i przyjazdy w celach badawczych, dydaktyczno-szkoleniowych]
 
Przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa oraz zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, uwzględniając aktualny stan zagrożenia epidemicznego, dopuszcza się:
 1. udział w konferencjach krajowych i zagranicznych;
 2. wyjazdy służbowe krajowe;
 3. zagraniczne wyjazdy i przyjazdy w celach badawczych – w celu realizacji podjętych badań naukowych oraz po rekomendacji promotora w przypadku doktorantów i pod warunkiem złożenia „Oświadczenia”, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia, a także po powrocie zastosowania się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego;
 4. wyjazdy zagraniczne o charakterze dydaktycznym i szkoleniowym – pod warunkiem złożenia „Oświadczenia o odpowiedzialności”, którego wzór stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia oraz dostosowania się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego na każdym etapie organizowania i realizowania mobilności. Osoba wyjeżdżająca jest odpowiedzialna za posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego na okres podróży i pobytu za granicą;
 5. przyjazdy studentów i gości zagranicznych o charakterze dydaktycznym i szkoleniowym, za uprzednią zgodą kierownika jednostki organizacyjnej przyjmującej gościa.

AKTUALIZACJA 28 MARCA 2022 r.

Zarządzeniem Nr 22/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 marca 2022 r. uchylono Zarządzenie Nr 121/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach