Zagraniczne projekty badawcze

Kliknij i przejdź do interesującego Cię konkursu

 

 

WYZWANIA SPOŁECZNE/SOCIETAL CHALLENGES

TEMATYKA

 • Międzynarodowe projekty badawcze i innowacyjne oraz projekty ukierunkowane na współpracę i popularyzację wyników.
 • Wymagany udział co najmniej 3 partnerów z krajów UE lub krajów stowarzyszonych z programem Horyzont 2020.

OBSZARY BADAWCZE

 1. Zdrowie, zmiany demograficzne, dobrostan
 2. Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych; biogospodarka
 3. Bezpieczna, czysta i efektywna energia
 4. Inteligentny, zielony i zintegrowany transport
 5. Klimat, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce
 6. Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa
 7. Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli.

Szczegółowe omówienie obszarów badawczych w Programach Pracy

FINANSOWANIE

 • 100% kosztów projektu
 • Koszty pośrednie: 25% kosztów bezpośrednich wyłączając koszty podwykonawstwa

TERMINY

Obecnie otwarte konkursy w obszarach:

 

STRONY
Konkursy: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html

Programy Pracy:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
Szukanie partnerów do projektu:
https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home

 


 

 

 

 

STYPENDIA EUROPEJSKIE MARII-SKŁODOWSKIEJ CURIE (program Horyzont 2020)/EUROPEAN FELLOWSHIPS

 

TEMATYKA

 • Realizacja projektu badawczego może odbywać się w instytucji naukowej lub przedsiębiorstwie w kraju UE lub stowarzyszonym.
 • Do konkursu wnioski mogą składać naukowcy z wszystkich obszarów badań.
 • Kierownikiem składanego projektu może być naukowiec ze stopniem doktora lub z co najmniej  4-letnim doświadczeniem badawczym.

FINANSOWANIE

 • 5 980 euro/miesiąc (w zależności od kraju, łącznie z dodatkiem rodzinnym)
 • 800 euro/miesiąc na badania
 • 650 euro/miesiąc na zarządzanie  i koszty pośrednie

CZAS TRWANIA

 • 12-24 miesięcy

TERMINY

 • Ogłoszenie konkursu: 12 kwietnia 2018 
 • Składanie wniosków: 12 września 2018 

STRONA INTERNETOWA

Kliknij i przejdź do strony programu

....................................................................................................................................................................................................

STYPENDIA ŚWIATOWE MARII-SKŁODOWSKIEJ CURIE (program Horyzont 2020)/GLOBAL  FELLOWSHIPS

 

TEMATYKA

 • Realizacja projektu badawczego w instytucji naukowej lub przedsiębiorstwie poza Europą.
 • Do konkursu wnioski mogą składać naukowcy z wszystkich obszarów badań.
 • Kierownikiem składanego projektu może być naukowiec ze stopniem doktora lub z co najmniej  4-letnim doświadczeniem badawczym.

FINANSOWANIE

 • 5 980 euro/miesiąc (w zależności od kraju, łącznie z dodatkiem rodzinnym)
 • 800 euro/miesiąc na badania
 • 650 euro/miesiąc na zarządzanie  i koszty pośrednie

CZAS TRWANIA

 • 12-24 miesięcy
 • obowiązek powrotu do Europy na 12 m-cy

TERMINY

 • Ogłoszenie konkursu: 12 kwietnia  2018 
 • Składanie wniosków: 12 września 2018 

STRONA INTERNETOWA

Klijnij i przejdź do strony programu

.......................................................................................................................................................................................................


 

GRANTY WYSZEHRADZKIE (d. małe i standardowe granty)

 

TEMATYKA

 • Wspieranie współpracy naukowej (badania, konferencje, publikacje) między Polską, Czechami, Węgrami i Słowacją.
 • Wymagany udział instytucji naukowych minimum z 3 krajów Grupy Wyszehradzkiej.

FINANSOWANIE

 • 100% kosztów projektu, zalecany wkład własny własny (akceptowany wkład rzeczowy)

CZAS TRWANIA

 • Długość projektów: maksymalnie 18 miesięcy.

TERMINY

 • Składanie wniosków: 1 czerwca 2018; 1 października 2018

STRONA

http://visegradfund.org/grants/ 
 

.................................................................................................................................................................................................

 

TEMATYKA

 • Projekty dotyczące relacji polsko-niemieckich i procesów zachodzących w Europie.
 • FWPN nie finansuje projektów stricte badawczych. Wspiera natomiast projekty służące popularyzacji przykładów polsko-niemieckiej współpracy naukowej, w tym wyników badań, m.in. w formie konferencji i seminariów.
 • Projekty realizowane we współpracy z instytucją z Niemiec.

FINANSOWANIE

 • Maksymalna kwota dofinansowania 80 tys. PLN
 • 50% całkowitych kosztów projektu

TERMINY

STRONA
http://fwpn.org.pl/wnioski/co-wspieramy-

 


 

NATO: NAUKA DLA POKOJU I BEZPIECZEŃSTWA/ SCIENCE FOR PEACE AND SECURITY

TEMATYKA

 • Finansowanie warsztatów, szkoleń i projektów badawczych dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Priorytety programu znajdują się na stronie NATO.
 • Szczególne znaczenie mają projekty bezpośrednio wspierające operacje i misje NATO oraz inicjatywy przeciwdziałające zagrożeniu terrorystycznemu oraz zagrożeniom związanym z wykorzystaniem broni chemicznej, biologicznej, radiologicznej lub jądrowej.
 • Wnioski składane są wspólnie przez uczonych z państw członkowskich i z państw partnerskich.

FINANSOWANIE

 • Finansowane koszty zakupu sprzętu, podróży, warsztatów, stypendiów, zarządzania
 • Nie są finansowane koszty pośrednie

TERMINY

 • 1 czerwca 2018; 1 października 2018

STRONA
http://www.nato.int/cps/en/natolive/78209.htm

 


 

 

EUROPEJSKA ORGANIZACJA BIOLOGII MOLEKULARNEJ/EMBO
STYPENDIA KRÓTKOTERMINOWE

TEMATYKA

 • Krótkie pobyty badawcze w laboratoriach w Europie i na świecie w krajach członkowskich lub stowarzyszonych z Europejską Konferencją Biologii Molekularnej.
 • Badania dotyczące nauk biologicznych.
 • Dla doktorantów i naukowców ze stopniem doktora przyznanym w ciągu ostatnich 10-u lat.

FINANSOWANIE

 • Koszty podróży
 • Koszty utrzymania (wysokość zależna od kraju)

CZAS TRWANIA

 • Od 2 tygodni do 3 miesięcy

TERMINY

 • Nabór ciągły

STRONA
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships