Lutowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w lutym w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje oraz ze względu na rodzaj konkursu - krajowy lub zagraniczny.

Konkursy krajowe:

Konkursy zagraniczne:

KONKURSY KRAJOWE

 

Od 15 grudnia 2016 r. uruchomiony został nabór wniosków w ramach następujących konkursów:

 • ETIUDA 5 - konkurs na stypendia doktorskie;
 • SONATINA 1 - konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora;
 • UWERTURA 1 - konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC.

Nabór wniosków prowadzony będzie do 22 marca 2017 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 lutego 2017 r.

W dniu 3 kwietnia 2017 r. uruchomiony zostanie także nabór wniosków w ramach konkursu MINIATURA 1.

Zachęcamy także do zapoznania się z harmonogramem naboru wniosków w NCN w 2016 r. i 2017 r.


 • DIALOG - Celem programu jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do 30 czerwca 2019 r.  W celu złożenia wniosku prosimy o kontakt z Biurem ds. Badań Naukowych.

...................................................................................................................................................................................................

MOBILNOŚĆ PLUS

W ramach programu można zdobyć środki finansowe przeznaczone na finansowanie zagranicznych pobytów uczestników programu, w celu udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych. Termin składania wniosków upływa 15 marca 2017 r. Pracowników i Doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 lutego 2017 r. . Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej MNiSW.


 • LIDER VIII - Od 16 stycznia 2017 r. do 17 marca 2017 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach ósmej edycji konkursu LIDER, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Na realizację projektu młody naukowiec może otrzymać do 1,2 mln zł. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 lutego 2017 r.

Od 16 stycznia 2017 r. prowadzony jestnabór wniosków w ramach konkursów Powroty, First Team i Homing. Nabór wniosków będzie trwał do 15 marca 2017 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 lutego 2017 r.
Poniżej informacje o konkursach:

 • FIRST TEAM - Celem programu jest rozwój kadr sektora B+R, wsparcie pierwszych zespołów badawczych prowadzonych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości) i zachęcenie do powrotu do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia na wczesnych etapach ich kariery naukowej lub osób mających przerwę w pracy badawczej. Wsparcie w ramach programu będzie udzielane zespołom prowadzącym badania w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach i posiadających partnera naukowego. Strona internetowa programu
 • HOMING - Celem programu jest rozwój kadr sektora B+R w ramach finansowania przełomowych projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości), ze szczególnym uwzględnieniem powrotów do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego. Strona internetowa programu
 • POWROTY - Celem programu jest rozwój kadr sektora B+R w ramach finansowania innowacyjnych projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości), powracających do pracy naukowej po przerwie w pracach B+R, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego. Strona internetowa programu

FNP prowadzi również nabór wniosków w ramach programu MONOGRAFIE. Program umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP. Nabór wniosków trwa do 11 kwietnia 2017 r. Strona internetowa programu


 • Stypendia Fundacji Lanckorońskich - w ramach stypendium finansowane może być prowadzenie badań zagranicznych w Rzymie, Wiedniu, Londynie i wyjątkowo w innych ośrodkach naukowych w Europie. O stypendium mogą ubiegać się archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. Termin składania wniosków upływa 10 maja 2017 r.  Wewnętrzny termin składania wniosków na UKSW upływa 30 kwietnia 2017 r.

 


 

KONKURSY ZAGRANICZNE

 

 

ERC CONSOLIDATOR GRANT

Europejska Rada ds. Nauki (European Research Council) uruchomiła nabór wniosków w ramach konkursu ERC Starting Grant. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców - od 7 do 12 lat po obronie doktoratu. Nabór wniosków prowadzony jest do 9 lutego 2017 r.

Zgłaszany projekt może dotyczyć dowolnej dziedziny nauki. Projekt może trwać do 5 lat. Na realizację projektu można uzyskać do 2 mln euro.

 


 

POLSKO-NIEMIECKA FUNDACJA NA RZECZ NAUKI

 

W ramach naborów wniosków można uzyskać środki na projekty badawcze i konferencje naukowe realizowane we współpracy z partnerem z Niemiec (uczelnią lub inną instytucją naukową) w dziedzinie nauk humanistycznych, kulturoznawstwa oraz prawoznawstwa, nauk społecznych i ekonomicznych.

W kategorii projektów badawczych wprowadzono cztery priorytety tematyczne:

 • Transfer kultury i wiedzy
 • Procesy europeizacji
 • Zmiana norm i wartości
 • Wielojęzyczność.

Nabór wniosków trwa do 20 marca 2017 r.  Pracowników UKSW obowiązuję wewnętrzny termin składania wniosków do  20 lutego 2017 r.. W ramach konkursu uproszczonego można uzyskać wsparcie do 12 tys. euro - strona internetowa konkursu uproszczonego.


 

GRANTY WYSZEHRADZKIE (d. małe i standardowe granty)

 

TEMATYKA

 • Wspieranie współpracy naukowej (badania, konferencje, publikacje) między Polską, Czechami, Węgrami i Słowacją.
 • Wymagany udział instytucji naukowych minimum z 3 krajów Grupy Wyszehradzkiej.

FINANSOWANIE

 • 100% kosztów projektu, zalecany wkład własny własny (akceptowany wkład rzeczowy)

CZAS TRWANIA

 • Długość projektów: maksymalnie 12 miesięcy.

TERMINY

 • Składanie wniosków: 1 marca 2017, 1 czerwca 2017, 1 września 2017, 1 grudnia 2017

STRONA

http://visegradfund.org/grants/ 
 


 

NATO: NAUKA DLA POKOJU I BEZPIECZEŃSTWA/ SCIENCE FOR PEACE AND SECURITY


TEMATYKA

 • Finansowanie warsztatów, szkoleń i projektów badawczych dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Priorytety programu znajdują się na stronie NATO.
 • Szczególne znaczenie mają projekty bezpośrednio wspierające operacje i misje NATO oraz inicjatywy przeciwdziałające zagrożeniu terrorystycznemu oraz zagrożeniom związanym z wykorzystaniem broni chemicznej, biologicznej, radiologicznej lub jądrowej.
 • Wnioski składane są wspólnie przez uczonych z państw członkowskich i z państw partnerskich.

FINANSOWANIE

 • Finansowane koszty zakupu sprzętu, podróży, warsztatów, stypendiów, zarządzania
 • Nie są finansowane koszty pośrednie

TERMINY

 • 1 lipca 2017; 1 października 2017 r.

STRONA
http://www.nato.int/cps/en/natolive/78209.htm

 


Instytut Francuski w Polsce zaprasza do składania wniosków na stypendia na pobyty badawcze we Francji. Stypendia na pobyt badawczy przeznaczone są dla polskich naukowców do 45 rż. (ze stopniem naukowym doktora, profesora lub badacza w dowolnej polskiej jednostce naukowej), którzy planują przeprowadzić część badań we Francji. Termin naboru upływa 16 maja 2017 r.

Czas trwania: jeden miesiąc. Pobyt naukowy musi zostać zrealizowany między 15 lipca i 31 grudnia 2017 roku.
Wysokość stypendium: Stypendysta naukowiec otrzymuje 1375 € na każdy miesiąc pobytu we Francji. Ponadto stypendium pokrywa:

 • Koszty ubezpieczenia
 • Koszty przejazdu z francuskiego lotniska do miejsca pobytu we Francji
 • Możliwość skorzystania z rezerwacji zakwaterowania dokonywanej przez Campus France i proponowanej po korzystnej cenie.

Stypendium nie pokrywa kosztów transportu pomiędzy Polską i Francją.

Więcej informacji - kliknij

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach