Zmiana zarządzenia nr 12/2015 Rektora UKSW

Informujemy, że w życie weszło Zarządzenie Nr 1/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 stycznia 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 12/2015 Rektora UKSW z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie zasad wnioskowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz z dotacji na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Pełną treść Zarządzenia Nr 1/2017 Rektora UKSW można znaleźć klikając w ten link.

Zarządzenie Nr 1/2017 wprowadza następujące zmiany:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 12/2015 Rektora UKSW z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie zasad wnioskowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz z dotacji na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 30 w ust. 1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:
„4) publikacje w Wydawnictwie UKSW z zastrzeżeniem § 35 ust. 3;”;

2) w § 35:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zakup biletów lotniczych w ramach delegacji odbywa się na podstawie kopii polecenia wyjazdu służbowego podpisanego przez dziekana i opisanego w BBN w celu potwierdzenia otrzymanego dofinansowania, a w przypadku osób niebędących pracownikami UKSW na podstawie umowy w sprawie odbycia podróży.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wydanie publikacji naukowych odbywa się w Wydawnictwie UKSW. Zasada ta nie dotyczy wydania publikacji w wydawnictwach zagranicznych.”.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach