Rozliczenie badań statutowych 2016

Przypominamy, że zgodnie z § 38.2. Zarządzenia Nr 12/2015 Rektora UKSW z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie w sprawie zasad wnioskowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz z dotacji na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich:


Dokumenty stanowiące podstawę do rozliczenia finansowego projektu, w tym umowy cywilno-prawne i rachunki, które mają być finansowane z przyznanej dotacji składa się do 20 listopada roku, na który została przyznana dotacja.

20 listopada 2016 r. upływa więc termin składania w Biurze ds. Badań Naukowych dokumentów stanowiących podstawę rozliczenia finansowego projektów, realizowanych w ramach badań finansowanych ze środków na działalność statutową. Do 20 listopada 2016 r. w BBN należy złożyć wszelkie delegacje, faktury, umowy o dzieło, umowy zlecenia, rachunki oraz rozliczyć ewentualne wynagrodzenia. Po tym terminie ww. dokumenty nie będą przyjmowane oraz rozliczane, a projekt zostanie uznany za nierozliczony. Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia jest pełne rozliczenie merytoryczne projektu (§ 39.2).


Osoby, które planują dostarczyć po 20 listopada 2016 r. faktury z datami do 20 listopada 2016 r. włącznie, muszą poinformować BBN o kwocie faktury i planowanej dacie jej złożenia.

Przypominamy także, że zgodnie z § 40.1. Zarządzenia Nr 12/2015 Rektora UKSW:

W szczególnych przypadkach, za pisemną zgodą dziekana, zezwala się na przedłużenie terminu realizacji projektu.
 

Maksymalny termin przedłużenia realizacji projektu to 30 września roku następującego po roku przyznania dotacji (§ 40.2.). W celu przedłużenia terminu realizacji projektu, należy zwrócić się z prośbą do Dziekana o zawarcie aneksu. Aneks musi być zawarty do końca listopada 2015 r. (§ 40.3.).  


Przypominamy także, że zgodnie z § 39.1. Zarządzenia Nr 15/2015 Rektora UKSW:

Termin ostatecznego rozliczenia merytorycznego zgłoszonego projektu upływa z dniem 30 grudnia roku, na który została przyznana dotacja, z uwzględnieniem § 40.
 

Zgodnie z § 39.4. Zarządzenia Nr 15/2015 Rektora UKSW:

na rozliczenie merytoryczne projektu składają się: zgłoszony temat w wersji elektronicznej, streszczenie pracy w języku polskim sporządzone na podstawie Oceny merytorycznej projektu badawczego, stanowiącej załącznik nr 10 niniejszego zarządzenia, recenzja (chyba że praca została opublikowana w jakimkolwiek czasopiśmie recenzowanym).

Osoby, które przedłużyły termin realizacji projektu, mogą dostarczać dokumenty finansowe do BBN od 1 stycznia 2017 r. Dostarczane dokumenty muszą być wówczas wystawione w 2017 r.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach