NCN: Szczegóły konkursu Miniatura

Narodowe Centrum Nauki podało szczegóły konkursu Miniatura, w ramach którego możliwe będzie uzyskanie wsparcia finansowego na zrealizowanie pojedynczego zadania badawczego. Nabór wniosków w ramach konkursu Miniatura prowadzony będzie w trybie ciągłym od 3 kwietnia 2017 r.

Celem konkursu Miniatura jest wsparcie osób, które dotychczas nie otrzymały jeszcze środków z NCN. Uzyskanie środków będzie miało pomóc tym osobom w złożeniu w przyszłości wniosku badawczego do NCN.

Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, nie kierowały i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków NCN. Ponadto, w dniu złożenia wniosku, osoba ubiegająca się o finansowanie w konkursie Miniatura musi być zatrudniona przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

Czas trwania działania naukowego w konkursie może wynosić 12 miesięcy z możliwością skrócenia w razie wcześniejszego zakończenia realizacji działania. Planowana wysokość finansowania pojedynczego działania wynosi od 5000 do 50 000 zł, zaś wysokość kosztów pośrednich nie może przekroczyć 10% kosztów bezpośrednich.

Więcej informacji o konkursie Miniatura można znaleźć na stronie internetowej NCN.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach