NPRH: Moduł Fundamenty

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podało szczegóły naboru wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki edycja 2016 - Moduł Fundamenty. Nabór wniosków będzie trwał od 15 listopada 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 stycznia 2017 r.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów obejmujących zadania: 

 • przyczyniające się do stworzenia fundamentów dla pogłębionych i syntetycznych badań nad problematyką dziejów Polski na przełomie średniowiecza i nowożytności;
 • podejmujące problematykę jagiellońską w różnych dziedzinach nauki oraz stwarzające podstawy do współpracy międzynarodowej;
 • tworzące nową bazę dokumentacyjną i źródłową pozwalającą  nadać badaniom nad epoką jagiellońską nową jakość i przyczyniające się  do wyłonienia nowych zespołów badawczych.

W szczególności do konkursu mogą być zgłoszone projekty opracowań dokumentacyjnych, edytorskich, translatorskich, słownikowych i bibliograficznych koncentrujące się wokół następujących kluczowych zagadnień:

 • historia polityczna, dzieje ustroju i parlamentaryzmu;
 • polityka dynastyczna Jagiellonów i kontakty monarchii jagiellońskiej z sąsiadami;
 • historia Wielkiego Księstwa Litewskiego i stosunki państwa Jagiellonów ze Wschodem;
 • problematyka gospodarcza i społeczna, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów wielonarodowości i stosunków językowych w państwie jagiellońskim;
 • dzieje piśmiennictwa;
 • historia kultury i religii; dzieje idei;
 • historia sztuki, historia kultury materialnej;
 • historia wojskowości.

Projekty muszą mieć charakter naukowy, a ponadto powinny spełniać następujące kryteria:

 • dotyczyć materiału o pierwszorzędnym znaczeniu dla przyszłych badań naukowych;
 • dotyczyć możliwie szerokiego zakresu materiału źródłowego;
 • wzbogacać w istotny sposób warsztat badawczy;
 • przyczyniać się do stworzenia lub utrzymania wyspecjalizowanych zespołów badawczych;
 • charakteryzować się użytecznością dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej MNiSW.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach