Październikowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w październiku w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje oraz ze względu na rodzaj konkursu - krajowy lub zagraniczny.

Konkursy krajowe:

Konkursy zagraniczne:

KONKURSY KRAJOWE

 

Od 15 września 2016 r. uruchomiony został nabór wnioskó w ramach następujących konkursów:

 • Preludium 12 - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
 • Sonata 12 - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora;
 • Opus 12 - konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
 • Polonez 3 - konkurs na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy.
 • Beethoven 2 - konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze.

Nabór wniosków prowadzony będzie do 15 grudnia 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje termin składania wniosków do 15 listopada 2016 r.

Zachęcamy także do zapoznania się z harmonogramem naboru wniosków w NCN w 2016 r. i 2017 r.


 • DIALOG - Celem programu jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do 30 czerwca 2019 r.  W celu złożenia wniosku prosimy o kontakt z Biurem ds. Badań Naukowych.

...................................................................................................................................................................................................

Nabór wniosków prowadzony będzie w następujących modułach:

 • Moduł Dziedzictwo narodowe - Przedmiotem konkursu jest opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służące jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej.
 • Moduł Uniwersalia 2.1 - Przedmiotem konkursu jest finansowanie przekładów na języki kongresowe (z priorytetem języka angielskiego) najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, obejmujących zarówno dawne, jak i nowe osiągnięcia nauk humanistycznych, w celu włączenia ich do międzynarodowego obiegu naukowego.
 • Moduł Uniwersalia 2.2 - Przedmiotem konkursu jest finansowanie projektów obejmujących wydania krytyczne (przekłady na język polski i naukowe opracowania edytorskie) najważniejszych dzieł należących do humanistyki światowej, w celu włączenia ich w obieg kultury narodowej.

Nabór wniosków będzie trwał od 15 września 2016 r. do 31 października 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 17 października 2016 r.

Od 15 listopada 2016 r. ruszy także nabór wniosków w ramach NPRH Moduł Fundamenty. Nabór wniosków prowadzony będzie do 31 stycznia 2017 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 stycznia 2017 r. Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej MNiSW.


FIRST TEAM

 • FIRST TEAM - Celem programu jest rozwój kadr sektora B+R, wsparcie pierwszych zespołów badawczych prowadzonych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości) i zachęcenie do powrotu do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia na wczesnych etapach ich kariery naukowej lub osób mających przerwę w pracy badawczej. Wsparcie w ramach programu będzie udzielane zespołom prowadzącym badania w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach i posiadających partnera naukowego. Strona internetowa programu Nabór wniosków będzie trwał do 15 października 2016 r.

...................................................................................................................................................................................................

HOMING

 • HOMING - Celem programu jest rozwój kadr sektora B+R w ramach finansowania przełomowych projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości), ze szczególnym uwzględnieniem powrotów do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego. Strona internetowa programu. Nabór wniosków będzie trwał do 15 października 2016 r.

 

...................................................................................................................................................................................................

START

 • START - Program Start skierowany jest do młodych, stojących u progu kariery badaczy (do 30. roku życia), którzy już mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie nauki. Stypendia stanowią dowód uznania dla dotychczasowych osiągnięć naukowych młodych uczonych i są dla nich zachętą do dalszego rozwoju poprzez umożliwienie im pełnego poświęcenia się pracy badawczej. Nabór wniosków trwa do 31 października 2016 r. Doktorantów i pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 20 października 2016 r.


 

KONKURSY ZAGRANICZNE

 

 

ERC STARTING GRANT

Europejska Rada ds. Nauki (European Research Council) uruchomiła nabór wniosków w ramach konkursu ERC Starting Grant. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców - od 2 do 7 lat po obronie doktoratu. Nabór wniosków prowadzony jest do 18 października 2016 r.

Zgłaszany projekt może dotyczyć dowolnej dziedziny nauki. Projekt może trwać do 5 lat. Na realizację projektu można uzyskać do 1,5 mln euro.

 


 

MAŁE GRANTY

 

TEMATYKA

 • Wspieranie współpracy naukowej (badania, konferencje, publikacje) między Polską, Czechami, Węgrami i Słowacją.
 • Wymagany udział instytucji naukowych minimum z 3 krajów Grupy Wyszehradzkiej.

FINANSOWANIE

 • Maksymalnie 6 tysięcy euro
 • Dofinansowanie 80% kosztów projektu; 20%- wkład własny (akceptowany wkład rzeczowy)

CZAS TRWANIA

 • Długość projektów: maksymalnie 6 miesięcy.

TERMINY

 • Składanie wniosków: 1 grudnia 2016

STRONA
http://visegradfund.org/grants/small-grants


 

KONKURS GŁÓWNY

 

W ramach naborów wniosków można uzyskać środki na projekty badawcze i konferencje naukowe realizowane we współpracy z partnerem z Niemiec (uczelnią lub inną instytucją naukową) w dziedzinie nauk humanistycznych, kulturoznawstwa oraz prawoznawstwa, nauk społecznych i ekonomicznych.

W kategorii projektów badawczych wprowadzono cztery priorytety tematyczne:

 • Transfer kultury i wiedzy
 • Procesy europeizacji
 • Zmiana norm i wartości
 • Wielojęzyczność.

W ramach konkursu głównego można uzyskać wsparcie do 100 tys. euro. Średnia kwota dotacji wynosi pomiędzy 50.000 euro a 70.000 euro - strona internetowa konkursu głównego.

Nabór wniosków trwa do 15 października 2016 r.

...................................................................................................................................................................................................

KONKURS UPROSZCZONY

W ramach naborów wniosków można uzyskać środki na projekty badawcze i konferencje naukowe realizowane we współpracy z partnerem z Niemiec (uczelnią lub inną instytucją naukową) w dziedzinie nauk humanistycznych, kulturoznawstwa oraz prawoznawstwa, nauk społecznych i ekonomicznych.

W kategorii projektów badawczych wprowadzono cztery priorytety tematyczne:

 • Transfer kultury i wiedzy
 • Procesy europeizacji
 • Zmiana norm i wartości
 • Wielojęzyczność.

W ramach konkursu uproszczonego można uzyskać wsparcie do 12 tys. euro - strona internetowa konkursu uproszczonego.

Nabór wniosków trwa do 1 listopada 2016 r. 

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach