Lipcowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w lipcu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje oraz ze względu na rodzaj konkursu - krajowy lub zagraniczny.

Konkursy krajowe:

Konkursy zagraniczne:

KONKURSY KRAJOWE

 

Od 15 czerwca 2016 r. w NCN uruchomiony został nabór wniosków w następujących konkursach:

 • MAESTRO 8 – na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe;
 • HARMONIA 8 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej;
 • SONATA BIS 6 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Nabór wniosków będzie trwał do 15 września 2016 r. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 sierpnia 2016 r. 

Zachęcamy także do zapoznania się z harmonogramem naboru wniosków w NCN w 2016 r. i 2017 r.

 


 • BIOSTRATEG - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków w ramach III edycji konkursu ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO – BIOSTRATEG. Nabór wniosków będzie trwał od 16 sierpnia do 30 września 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 1 września 2016 r.


 

KONKURSY ZAGRANICZNE

 

NATO: NAUKA DLA POKOJU I BEZPIECZEŃSTWA/ SCIENCE FOR PEACE AND SECURITY


TEMATYKA

 • Finansowanie warsztatów, szkoleń i projektów badawczych dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Priorytety programu znajdują się na stronie NATO.
 • Szczególne znaczenie mają projekty bezpośrednio wspierające operacje i misje NATO oraz inicjatywy przeciwdziałające zagrożeniu terrorystycznemu oraz zagrożeniom związanym z wykorzystaniem broni chemicznej, biologicznej, radiologicznej lub jądrowej.
 • Wnioski składane są wspólnie przez uczonych z państw członkowskich i z państw partnerskich.

FINANSOWANIE

 • Finansowane koszty zakupu sprzętu, podróży, warsztatów, stypendiów, zarządzania
 • Nie są finansowane koszty pośrednie

TERMINY

 • 15 maja 2016 r.
 • 1 października 2016 r.

STRONA
http://www.nato.int/cps/en/natolive/78209.htm

 


 

 

 

EUROPEJSKA ORGANIZACJA BIOLOGII MOLEKULARNEJ/EMBO
STYPENDIA KRÓTKOTERMINOWE

TEMATYKA

 • Krótkie pobyty badawcze w laboratoriach w Europie i na świecie.
 • Badania z zakresu biologii molekularnej.
 • Dla naukowców ze stopniem doktora otrzymanym w ciągu ostatnich 10-u lat oraz dla doktorantów.

FINANSOWANIE

 • Dzienna dieta ok. 80-90 euro (zależnie od wybranej instytucji)
 • Koszty podróży

CZAS TRWANIA

 • Od 1 tygodnia do 3 miesięcy

TERMINY

 • Składanie wniosków przez cały rok
 • Minimum 3 miesiące przed planowaną wizytą

STRONA
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships

 

EMBO – Europejska Organizacja Biologii Molekularnej: long-term fellowships

TEMATYKA

 • Dłuższe pobyty badawcze w laboratoriach w Europie i na świecie.
 • Badania z zakresu biologii molekularnej.
 • Dla naukowców ze stopniem doktora otrzymanym nie wcześniej niż 2 lata przed datą składania wniosków

FINANSOWANIE

 • Ok. 2 tys. euro/m-c (zależnie od wybranej instytucji)
 • Koszty podróży
 • Dodatek rodzinny na dziecko do 18-ego roku życia

CZAS TRWANIA

 • 12-24 miesięcy

TERMINY

 • Ogłoszenie konkursu: 1 lipca 2016 r.
 • Składanie wniosków: 12 sierpnia 2016 r.

STRONY
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships#about


STYPENDIA EUROPEJSKIE MARII-SKŁODOWSKIEJ CURIE (program Horyzont 2020)/EUROPEAN FELLOWSHIPS

 

TEMATYKA

 • Realizacja projektu badawczego może odbywać się w instytucji naukowej lub przedsiębiorstwie w kraju UE lub stowarzyszonym.
 • Do konkursu wnioski mogą składać naukowcy z wszystkich obszarów badań.
 • Kierownikiem składanego projektu może być naukowiec ze stopniem doktora lub z co najmniej  4-letnim doświadczeniem badawczym.

FINANSOWANIE

 • 5 750 euro/miesiąc (w zależności od kraju, łącznie z dodatkiem rodzinnym)
 • 800 euro/miesiąc na badania
 • 650 euro/miesiąc na zarządzanie  i koszty pośrednie

CZAS TRWANIA

 • 12-24 miesięcy

TERMINY

 • Ogłoszenie konkursu: 12 kwietnia 2016 r.
 • Składanie wniosków: 14 września 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 14 sierpnia 2016 r.

STRONA INTERNETOWA

Kliknij i przejdź do strony programu

....................................................................................................................................................................................................

STYPENDIA ŚWIATOWE MARII-SKŁODOWSKIEJ CURIE (program Horyzont 2020)/GLOBAL  FELLOWSHIPS

 

TEMATYKA

 • Realizacja projektu badawczego w instytucji naukowej lub przedsiębiorstwie poza Europą.
 • Do konkursu wnioski mogą składać naukowcy z wszystkich obszarów badań.
 • Kierownikiem składanego projektu może być naukowiec ze stopniem doktora lub z co najmniej  4-letnim doświadczeniem badawczym.

FINANSOWANIE

 • 5 750 euro/miesiąc (w zależności od kraju, łącznie z dodatkiem rodzinnym)
 • 800 euro/miesiąc na badania
 • 650 euro/miesiąc na zarządzanie  i koszty pośrednie

CZAS TRWANIA

 • 12-24 miesięcy
 • obowiązek powrotu do Europy na 12 m-cy

TERMINY

 • Ogłoszenie konkursu: 12 kwietnia 2016 r.
 • Składanie wniosków: 14 września 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 14 sierpnia 2016 r.

STRONA INTERNETOWA

Klijnij i przejdź do strony programu


POBYTY BADAWCZE W JAPONII

FINANSOWANIE

 • 220 tys. jenów/m-c
 • 120 tys. jenów koszty relokacji
 • ubezpieczenie
 • koszty podróży

CZAS TRWANIA

 • 3-6 miesięcy

TERMINY

 • Składanie wniosków: 31 sierpnia 2016

STRONA
http://www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en

 


ERC ADVANCED GRANT

Konkurs adresowany jest do aktywnych naukowców, którzy mogą pochwalić się istotnymi osiągnięcia naukowymi zdobytymi w przeciągu ostatnich 10 lat kariery. Nabór wniosków prowadzony jest do 1 września 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 1 sierpnia 2016 r.

Zgłaszany projekt może dotyczyć dowolnej dziedziny nauki. Projekt może trwać do 5 lat. Na realizację projektu można uzyskać do 2,5 mln euro.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach