Biostrateg - III nabór wniosków

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków w ramach III edycji konkursu ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO – BIOSTRATEG. Nabór wniosków będzie trwał od 16 sierpnia do 30 września 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 1 września 2016 r.

Do konkursu można zgłaszać projekty o budżecie nie mniejszym niż 5 mln zł. Łączny budżet konkursu wynosi 150 mln zł.

NCBiR ustaliło następujące obszary tematyczne, które mogą być poruszane w zgłaszanych projektach:

  • Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej
  • Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa
  • Ochrona bioróżnorodności i zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej
  • Leśnictwo i przemysł drzewny

Szczegóły zagadnień badawczych z każdego obszaru tematycznego można znaleźć w załączniku 2. do regulaminu konkursu.

Wniosek w konkursie może składać konsorcjum naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy o zasadach finansowania nauki, tj. grupa jednostek organizacyjnych, w skład której wchodzą minimum trzy podmioty:

  • co najmniej jedna jednostka naukowa będąca organizacją prowadzącą badania i upowszechniająca wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia nr 651/2014, oraz co najmniej jeden przedsiębiorca będący przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014 i zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36), oraz uzupełniająco do minimum wskazanego powyżej (trzy podmioty): jednostka naukowa, przedsiębiorca lub inna jednostka organizacyjna, prowadzące działalność gospodarczą, badawczo-rozwojową lub inną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru1 i dające rękojmię rzetelnego wydatkowania środków publicznych – wzór oświadczenia o zdolności do rzetelnego wydatkowania środków publicznych stanowi załącznik nr 10 do Regulaminu.
  • wyłącznie dla wniosków obejmujących obszar problemowy I, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu: co najmniej dwie jednostki naukowe będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę, o których mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia nr 651/2014, oraz uzupełniająco do minimum wskazanego powyżej (trzy podmioty): przedsiębiorca lub inna jednostka organizacyjna2 posiadająca zdolność do wdrożenia rozwiązania będącego wynikiem realizacji Projektu, prowadzące działalność gospodarczą, badawczo-rozwojową lub inną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru1 i dające rękojmię rzetelnego wydatkowania środków publicznych – wzór oświadczenia o zdolności do rzetelnego wydatkowania środków publicznych stanowi załącznik nr 10 do Regulaminu.

Więcej informacji o konkursie Biostrateg mogą znaleźć Państwo na stronie NCBiR.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach