Kwietniowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w kwietniu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje oraz ze względu na rodzaj konkursu - krajowy lub zagraniczny.

Konkursy krajowe:

Konkursy zagraniczne:

KONKURSY KRAJOWE

 

W dniu 15 marca 2016 r. otwarty został nabór wniosków w kolejnych konkursach Narodowego Centrum Nauki:

 • Preludium 11 - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
 • Sonata 11 - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora;
 • Opus 11 - konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
 • Polonez 2 - konkurs na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy.

Nabór wniosków w wymienionych konkursach będzie trwał do 15 czerwca 2016 r. Doktorantów i Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 maja 2016 r.


 • POWROTY - Celem programu jest finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów powracających po przerwie do pracy naukowej. Nabór wniosków będzie trwał do 15 kwietnia 2016 r. Na UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 1 kwietnia 2016 r.

Zachęcamy także do zapoznania się ze szczegółami nowy konkursów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.


 • Stypendia Fundacji Lanckorońskich - w ramach stypendium finansowane może być prowadzenie badań zagranicznych w Rzymie, Wiedniu, Londynie i wyjątkowo w innych ośrodkach naukowych w Europie. O stypendium mogą ubiegać się archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. Termin składania wniosków upływa 15 maja 2016 r.  Wewnętrzny termin składania wniosków na UKSW upływa 30 kwietnia 2016 r. 

 • Nagrody Naukowe Polityki - konkurs adresowany jest do pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowych oraz dydaktycznych posiadających tytuł zawodowy magistra lub stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego oraz do doktorantów. Nabór wniosków w konkursie będzie trwał do 19 czerwca 2016 r.


 

KONKURSY ZAGRANICZNE

 • Interreg Baltic Sea Region - Uruchomiony został nabór wniosków w ramach drugiej edycji konkursu na projekty badawcze dotyczące regionu Morza Bałtyckiego. Do konkursu można zgłaszać projekty realizowane w jednym z trzech priorytetów: potencjał innowacyjny, gospodarowanie zasobami naturalnymi, zrównoważony transport. Pierwszy etap naboru wniosków upływa 1 czerwca 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin 1 maja 2016 r.

STYPENDIA DLA POCZĄTKUJĄCYCH NAUKOWCÓW W UNIWERSYTECIE DEUSTO (HISZPANIA) projekt DIRS-COFOUND  w ramach programu HORYZONT 2020

TEMATYKA

 • Realizacja projektów badawczych na Uniwersytecie Deusto w Hiszpanii;
 • Dla początkujących naukowców przed doktoratem. Maksymalnie 4 lata po otrzymaniu tytułu magistra;
 • Badania dotyczące jednego z 4 obszarów:
 1. Edukacja i uczenie się przez całe życie
 2. Zdrowie i dobrostan
 3. Prawa człowieka, utrzymanie pokoju, rozwiązywanie konfliktów
 4. Zrównoważony rozwój i innowacja

FINANSOWANIE

 • 2 605 euro/miesiąc
 • koszty badań i udziału w konferencjach
 • koszty podróży
 • dodatkowe świadczenia

CZAS TRWANIA

 • 36 miesięcy

TERMINY

 • Składanie wniosków: 8 kwietnia 2016 r.

STRONA
http://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/en/phd-1/dirscofund/about-dirscofund

...................................................................................................................................................................................................

WYMIANA PRACOWNIKÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ BADANIAMI I INNOWACJAMI/RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE

TEMATYKA

 • Międzynarodowe projekty realizowane przez instytucje naukowe i przedsiębiorstwa, które oferują swoim pracownikom krótkoterminowe wymiany trwające od 1 do 12 miesięcy. W projekcie muszą uczestniczyć co najmniej 3 instytucje z 3 różnych krajów (minimum 2 krajów UE lub stowarzyszonych z programem H2020).
 • Wymiany między krajami członkowskimi i stowarzyszonymi mają charakter międzysektorowy. Wymiany z organizacjami partnerskimi z całego świata mogą odbywać się w ramach jednego sektora.
 • Wszystkie obszary badań.

FINANSOWANIE

 • 100% kosztów projektu
 • Koszty wymiany i szkoleń
 • Koszty zarządzania i pośrednie

TERMINY

STRONY
Działania Marii-Skłodowskiej Curie:
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_en.htm
Konkursy:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html


STYPENDIA ERCIM (EUROPEAN RESEARCH CONSORTIUM FOR INFORMATICS AND MATHEMATICS) DLA NAUKOWCÓW PO DOKTORACIE

TEMATYKA

 • Realizacja projektów badawczych z dziedziny matematyki i informatyki w instytucji będącej członkiem konsorcjum ERCIM (wykaz instytucji na stronie: https://fellowship.ercim.eu/information)
 • Dla naukowców ze stopniem doktora otrzymanym w ciągu ostatnich 8-u lat.

FINANSOWANIE

 • ok. 2 tysiące euro netto/miesięcznie
 • koszty podróży
 • koszty udziału w konferencjach

CZAS TRWANIA

 • 12 miesięcy

TERMINY

 • Składanie wniosków: 30 kwietnia 2016 r.

STRONA
https://fellowship.ercim.eu/information


STYPENDIA RZĄDU FRANCUSKIEGO DLA NAUKOWCÓW PO DOKTORACIE/BGF SCHOLARSHIPS

TEMATYKA

 • Grant na miesięczny pobyt naukowy w instytucji badawczej we Francji.
 • Wszystkie obszary badań.
 • Dla naukowców ze stopniem doktora.

FINANSOWANIE

 • 1374 euro
 • koszty dojazdu z lotniska do miejsca pobytu we Francji

CZAS TRWANIA

 • 1 miesiąc (między czerwcem a grudniem 2016 r.)

TERMINY

 • Składanie wniosków: 16 maja 2016 r.

STRONA
http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/stypendiabgf/bgf-pobyt-badawczy/


STYPENDIA FULBRIGHTA DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW/FULBRIGHT JUNIOR ADVANCED RESEARCH AWARD

TEMATYKA

 • Realizacja projektów badawczych na amerykańskich uczelniach, w placówkach badawczych, organizacjach pozarządowych.
 • Do konkursu mogą zgłaszać się naukowcy z wszystkich obszarów badań.
 • Donkurs adresowany do doktorantów ostatnich 2 lat studiów doktoranckich. Stypendium ma na celu umożliwienie zebrania materiałów do pracy doktorskiej. W momencie aplikowania kandydat musi być na zaawansowanym etapie pisania rozprawy doktorskiej.

FINANSOWANIE

 • Wysokość stypendium zależna od wybranej uczelni
 • Koszty podróży do/z USA
 • Dodatek na koszty utrzymania członka rodziny
 • Dodatek na koszty związane z zagospodarowaniem w USA
 • Dodatek na koszty badań  i udziału w konferencjach

CZAS TRWANIA

 • 6-9 miesięcy

TERMINY

 • Ogłoszenie konkursu: 1 marca 2016 r.
 • Składanie wniosków:  15 maja 2016 r. Doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin 30 kwietnia 2016 r.

STRONY
http://www.fulbright.edu.pl/pl/fulbright-junior-advanced-research-award/
https://apply.embark.com/student/fulbright/international/20/

............................................................................................................................................................................................

STYPENDIA FULBRIGHTA DLA DOŚWIADCZONYCH NAUKOWCÓW/FULBRIGHT SENIOR AWARD

TEMATYKA

 • Realizacja projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych na amerykańskich uczelniach, w placówkach badawczych, organizacjach pozarządowych.
 • Do konkursu mogą zgłaszać się naukowcy z wszystkich obszarów badań.
 • Dla naukowców ze stopniem doktora i co najwyżej stopniem doktora habilitowanego uzyskanym w ciągu ostatnich 5 lat. Wymagane co najmniej 5-letnie  doświadczenie zawodowe w roli wykładowcy na uczelni.

FINANSOWANIE

 • Wysokość stypendium zależna od wybranej uczelni
 • Koszty podróży do/z USA
 • Dodatek na koszty utrzymania członka rodziny
 • Dodatek na koszty związane z zagospodarowaniem w USA
 • Dodatek na koszty badań  i udziału w konferencjach

CZAS TRWANIA

 • 4-9 miesięcy

TERMINY

 • Ogłoszenie konkursu: 1 marca 2016 r.
 • Składanie wniosków: 15 maja 2016 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin 30 kwietnia 2016 r.

STRONY
http://www.fulbright.edu.pl/pl/fulbright-senior-award/
https://apply.embark.com/student/fulbright/international/20/


 

NATO: NAUKA DLA POKOJU I BEZPIECZEŃSTWA/ SCIENCE FOR PEACE AND SECURITY


TEMATYKA

 • Finansowanie warsztatów, szkoleń i projektów badawczych dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Priorytety programu znajdują się na stronie NATO.
 • Szczególne znaczenie mają projekty bezpośrednio wspierające operacje i misje NATO oraz inicjatywy przeciwdziałające zagrożeniu terrorystycznemu oraz zagrożeniom związanym z wykorzystaniem broni chemicznej, biologicznej, radiologicznej lub jądrowej.
 • Wnioski składane są wspólnie przez uczonych z państw członkowskich i z państw partnerskich.

FINANSOWANIE

 • Finansowane koszty zakupu sprzętu, podróży, warsztatów, stypendiów, zarządzania
 • Nie są finansowane koszty pośrednie

TERMINY

 • 15 maja 2016 r.
 • 1 października 2016 r.

STRONA
http://www.nato.int/cps/en/natolive/78209.htm

 


 

 

 

EUROPEJSKA ORGANIZACJA BIOLOGII MOLEKULARNEJ/EMBO
STYPENDIA KRÓTKOTERMINOWE

TEMATYKA

 • Krótkie pobyty badawcze w laboratoriach w Europie i na świecie.
 • Badania z zakresu biologii molekularnej.
 • Dla naukowców ze stopniem doktora otrzymanym w ciągu ostatnich 10-u lat oraz dla doktorantów.

FINANSOWANIE

 • Dzienna dieta ok. 80-90 euro (zależnie od wybranej instytucji)
 • Koszty podróży

CZAS TRWANIA

 • Od 1 tygodnia do 3 miesięcy

TERMINY

 • Składanie wniosków przez cały rok
 • Minimum 3 miesiące przed planowaną wizytą

STRONA
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships

 

EMBO – Europejska Organizacja Biologii Molekularnej: long-term fellowships

TEMATYKA

 • Dłuższe pobyty badawcze w laboratoriach w Europie i na świecie.
 • Badania z zakresu biologii molekularnej.
 • Dla naukowców ze stopniem doktora otrzymanym nie wcześniej niż 2 lata przed datą składania wniosków

FINANSOWANIE

 • Ok. 2 tys. euro/m-c (zależnie od wybranej instytucji)
 • Koszty podróży
 • Dodatek rodzinny na dziecko do 18-ego roku życia

CZAS TRWANIA

 • 12-24 miesięcy

TERMINY

 • Ogłoszenie konkursu: 1 lipca 2016 r.
 • Składanie wniosków: 12 sierpnia 2016 r.

STRONY
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships#about


TEMATYKA

 • Pobyty badawcze w wybranych instytutach wchodzących w skład sieci Net IAS (Network of European Institutes for Advanced Study)
 • Badania z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.
 • Junior fellowship: dla początkujących naukowców ze stopniem doktora i doświadczeniem naukowym od 2-9 lat
 • Senior fellowship: dla naukowców ze stopniem doktora i minimum 10-letnim doświadczeniem naukowym.

FINANSOWANIE

 • Junior fellowship: ok. 2 600 euro/m-c  (w zależności od wybranej instytucji)
 • Senior fellowship: ok. 3800  euro/m-c (w zależności od wybranej instytucji)
 • Koszty badań i udziału w konferencjach
 • Koszty podróży
 • Koszty relokacji

CZAS TRWANIA

 • 10 miesięcy

TERMINY

 • Składanie wniosków: 8 czerwca 2016 r.

STRONA
http://www.2017-2018.eurias-fp.eu/types-fellowships

 


STYPENDIA EUROPEJSKIE MARII-SKŁODOWSKIEJ CURIE (program Horyzont 2020)/EUROPEAN FELLOWSHIPS

 

TEMATYKA

 • Realizacja projektu badawczego może odbywać się w instytucji naukowej lub przedsiębiorstwie w kraju UE lub stowarzyszonym.
 • Do konkursu wnioski mogą składać naukowcy z wszystkich obszarów badań.
 • Kierownikiem składanego projektu może być naukowiec ze stopniem doktora lub z co najmniej  4-letnim doświadczeniem badawczym.

FINANSOWANIE

 • 5 750 euro/miesiąc (w zależności od kraju, łącznie z dodatkiem rodzinnym)
 • 800 euro/miesiąc na badania
 • 650 euro/miesiąc na zarządzanie  i koszty pośrednie

CZAS TRWANIA

 • 12-24 miesięcy

TERMINY

 • Ogłoszenie konkursu: 12 kwietnia 2016 r.
 • Składanie wniosków: 14 września 2016 r.

STRONA INTERNETOWA

Kliknij i przejdź do strony programu

....................................................................................................................................................................................................

STYPENDIA ŚWIATOWE MARII-SKŁODOWSKIEJ CURIE (program Horyzont 2020)/GLOBAL  FELLOWSHIPS

 

TEMATYKA

 • Realizacja projektu badawczego w instytucji naukowej lub przedsiębiorstwie poza Europą.
 • Do konkursu wnioski mogą składać naukowcy z wszystkich obszarów badań.
 • Kierownikiem składanego projektu może być naukowiec ze stopniem doktora lub z co najmniej  4-letnim doświadczeniem badawczym.

FINANSOWANIE

 • 5 750 euro/miesiąc (w zależności od kraju, łącznie z dodatkiem rodzinnym)
 • 800 euro/miesiąc na badania
 • 650 euro/miesiąc na zarządzanie  i koszty pośrednie

CZAS TRWANIA

 • 12-24 miesięcy
 • obowiązek powrotu do Europy na 12 m-cy

TERMINY

 • Ogłoszenie konkursu: 12 kwietnia 2016 r.
 • Składanie wniosków: 14 września 2016 r.

STRONA INTERNETOWA

Klijnij i przejdź do strony programu

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach